Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288 T Laskowa - Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516767)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 44
Phone
41 200 17 48
Fax
41 344 51 45
www
www.pzdkielce.pl
E-Mail
pzd@pzdkielce.pl
Created
2019-10-09

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44 44 25-211 Kielce świętokrzyskie tel. 41 200 17 48 fax. 41 344 51 45 REGON 29108712000000 www.pzdkielce.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288 T Laskowa - Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 0288 T przez wsie: Laskowa-Kostomłoty Drugie-Kostomłoty Pierwsze w miejscowości. Kostomłoty Drugie ul. Laskowa na odcinku od km: 0+300 do km: 2+600 długości 2300,00 m, na terenie gminy Miedziana Góra. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: a) budowę chodnika jednostronnego, przyległego do jezdni drogi po stronie prawej (południowej) o szer. 2,0 m. z kostki betonowej z obrzeżem (ok. 4020 m2); b) wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,5 m - przekrój półuliczny (2x2,75 m); c) wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni o gr. 4cm - po lokalnym sfrezowaniu do odpowiednich spadków; d) budowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (ok. 1350 m2); e) budowę 2 zatok autobusowych z kostki betonowej - szerokość 3,0 m (ok. 240 m2); f) budowę pobocza po stronie lewej (północnej) o szer. 1,0 m umocnionego kruszywem (ok. 1720 m2); g) budowę systemu odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa - budowa rowu krytego po stronie prawej (południowej), wraz z wpustami i przykanalikami, oraz odcinkami odwodnień liniowych (łączna długość kanału ok. 1,3 km), h) rozbudowę jednopoziomowego skrzyżowania z drogą gminną - ul. Górna, szerokość włączenia ul Laskowa-7,10 m, ul Górna-5,00 m; i) regulację istniejących rowów przydrożnych, przebudowę i budowę przepustów drogowych; j) rozbiórkę kolidujących ogrodzeń przed budynkami mieszkalnymi; k) przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia; l) przebudowę linii telekomunikacyjnej (telefonicznej); ł) wycinkę drzew i krzewów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 zł.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information