Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516759)

Client
Centralne Biuro Antykorupcyjne
State
mazowieckie
Address
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9 9
Phone
22 437 13 00
Fax
22 437 13 90
www
www.cba.gov.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Created
2019-10-09

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralne Biuro Antykorupcyjne Al. Ujazdowskie 9 9 00-583 Warszawa mazowieckie tel. 22 437 13 00 fax. 22 437 13 90 REGON 14061045400000 www.cba.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku stołówki na funkcję biurową z przeznaczeniem na siedzibę Delegatury CBA przy ul. Żołnierskiej 4D w Szczecinie (działki przed podziałem nr 1/2 z obrębu nr 2057, po podziale 65/3 i 64/9 z obrębu nr 2057). W ramach zadania przewidziano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania niektórych, pomieszczeń piwnic, parteru, piętra i częściowe wykorzystanie nieużytkowego poddasza. W piwnicy powstaną dwa pomieszczenia techniczne, magazyn i pomieszczenie porządkowe. Na parterze przewidziano lokalizację siedmiu pokoi biurowych i pomieszczenia socjalnego, na piętrze pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia porządkowego. Na poddaszu zlokalizowano salę odpraw, pokój socjalny i pomieszczenia sanitarne. Dodatkowo zostanie zamontowany dźwig osobowy, umożliwiający łatwe i wygodne przemieszczanie się z poziomu piwnic do poziomu poddasza (również osobom niepełnosprawnym). Z uwagi na istniejący układ konstrukcyjny budynku i wynikające kolizje z posadowieniem szybu windowego, zastosowano dźwig z zaniżonym podszybiem wynoszącym 45cm. W związku z tym należy uzyskać odstępstwo dotyczące głębokości podszybia. W ramach robót w branży sanitarnej przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w obiekcie:  instalacji wod-kan,  instalacji c.o.,  instalacjiklimatyzacji,  instalacji wentylacji mechanicznej. W ramach robót w branży elektrycznej przedmiot zamówienia obejmuje:  budowę wewnętrznych linii zasilających (WLZ),  rozbudowę rozdzielnicy głównej i rozdzielnic piętrowych,  budowę nowych rozdzielnic piętrowych I rozbudowę rozdzielnic komputerowych,  instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,  instalację gniazd ogólnych i gniazd komputerowych DATA,  instalację zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i urządzeń niskoprądowych,  instalację połączeń wyrównawczych,  ochronę przeciwporażeniową, W ramach robót w branży teletechnicznej przedmiot zamówienia obejmuje:  budowę instalacji sieci strukturalnej LAN,  rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru (SSP),  budowę systemu wideodomofonowego. Przedmiot zamówienia stanowi również przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w obrębie kondygnacji piwnicy. Planowana przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego obejmuje także niezbędne prace towarzyszące z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym – Projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Podane informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który zostanie przekazana wykonawcom spełniającym warunki udziału w prowadzonym postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego etapu postępowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przed składaniem ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: restricted tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information