Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516758)

Client
Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
State
wielkopolskie
Address
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35 33
Phone
67 2109442
Fax
067 2109332
www
www.powiat.pila.pl
E-Mail
zampub@powiat.pila.pl
Created
2019-10-09

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile al. Niepodległości 33/35 33 64-920 Piła wielkopolskie tel. 67 2109442 fax. 067 2109332 REGON 57079948000000 www.powiat.pila.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław na długości 130 mb. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 260 m2 ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia. 4. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował ze strony Wykonawcy wykonanie robót i odpowiadał za ich realizację. 6. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drodze w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. W związku z tym obowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze. 7. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę. 8. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a upzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) roboty brukarskie; 2) obsługa koparki. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 11. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233161-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information