Wybór wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516755)

Client
Gmina Miasto Świnoujście
State
zachodniopomorskie
Address
72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1
Phone
91 3212780
Fax
91 3215995
www
http://bip.um.swinoujscie.pl/
E-Mail
sekretariat@um.swinoujscie.pl
Created
2019-10-09

Gmina Miasto Świnoujście

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1 72-600 Świnoujście zachodniopomorskie tel. 91 3212780 fax. 91 3215995 REGON 81168429000000 http://bip.um.swinoujscie.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wybór wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: „Zielony zakątek” przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu. Zamówienie dotyczy wykonania placu zabaw część „B” oraz nawierzchni z kostki w kwadracie pomiędzy szkołą a bunkrem i budynkami gospodarczymi. Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy wymienionej w załączniku nr 5 do umowy „Wykaz dokumentacji projektowej” uwzględniając następujące zmiany: • Murki ceglane i kamienne okalające trawnik należy rozebrać, tylko fragment (ok. 12 m) muru kamiennego od strony zachodniej po rozbiórce odbudować do wys. 40 cm. Po rozbiórce pozostałych murków, ułożyć krawężniki drogowe 35x15 z ławą betonową i oporem jak opisano w projekcie. • Nawierzchnię placu zabaw część „B”, po rozebraniu murków wyprofilować usuwając istniejący trawnik wraz z ziemią gr. 10 cm. • Założenie trawników i humusowanie jest wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia. • Zwiększa się ilość ławek typu parkowego z 3 do 10 – usytuowanie wokół placu zabaw część „B”. 2. Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych (załącznik nr 2 do umowy) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część umowy wymieniona w załączniku nr 5 do umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111291-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy); przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information