Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516746)

Client
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
State
śląskie
Address
44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21 21
Phone
32 238 55 30
Fax
32 238 55 27
www
www.gliwice.eu
E-Mail
za@um.gliwice.pl
Created
2019-10-09

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych Ul. Zwycięstwa 21 21 44-100 Gliwice śląskie tel. 32 238 55 30 fax. 32 238 55 27 REGON 27625533500000 www.gliwice.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. "Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów", na podstawie wykonanej przez FIRMA "BETA" s.c. E. Tomaszewska, J. Belok dokumentacji projektowej i STWiOR dla zadań: 1) Zabudowa urządzeń podczyszczających i remont wylotu do rzeki Kłodnicy nr 26 2) Zabudowa urządzeń podczyszczających i remont wylotu do rzeki Kłodnicy nr 24 3) Zabudowa urządzeń podczyszczających i remont wylotu do rzeki Kłodnicy nr 27 4) Zabudowa urządzeń podczyszczających i remont wylotu do rzeki Kłodnicy nr 10 5) Remont wylotu do rzeki Kłodnicy nr 10/2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: wykonania odcinków kanałów deszczowych doprowadzających i odprowadzających wody opadowe z projektowanych separatorów, zabudowy separatorów (przed wylotami nr 26, 24, 27, 10) służących do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z terenów miejskich z ulic lub ich części i zlewni będących w zasięgu, odtworzenia nawierzchni ulic, poboczy ulic po wykonaniu odcinków kanalizacji deszczowej oraz po zabudowie separatorów, wykonania prac remontowych wylotów brzegowych nr 26, 24, 27, 10 do rzeki Kłodnicy, wykonania prac remontowych wylotu brzegowego nr 10/2 do rzeki Kłodnicy oraz wykonania wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ oraz wzór umowy. Zamawiający posiada decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie przedmiotowego zadania. 3. Załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę. Podstawą ustalenia zakresu i wartości przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją, jako właściwe przyjmuje się dane zawarte w dokumentacji. 4. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019/2020. 5. Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanymi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami, przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej. 6. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 7. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. 8. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu pt.: "Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi". UWAGI: 1) Płatności za wykonane prace planowane w 2020r. Płatność po zrealizowaniu i odbiorze kompletnego wykonania robót dla poszczególnych wylotów wraz z urządzeniami (wg danego zakresu robót), za faktycznie wykonany zakres robót oraz zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe z podziałem wg punktów 1-5 zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ, przy czym dany odbiór częściowy i płatność częściowa obejmować będzie pełny zakres robót dotyczący danego wylotu, tj. dopuszcza się nie więcej niż 5 odbiorów i płatności częściowych po jednym dla robót dotyczących poszczególnych wylotów. 2) Nawierzchnie drogowe należy odtworzyć zgodnie z uzgodnieniem i warunkami z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach ZDM.436.440.2018.KL 3)Należy zwrócić uwagę oraz uwzględnić zabezpieczenie prac przed napływem wody wraz z wykonaniem technologicznego projektu zabezpieczenia. Biorąc powyższe pod uwagę demontaż elementów zabezpieczenia może nie być możliwy po zakończeniu prac remontowych. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin gwarancji ma być taki sam jak termin rękojmi, Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy max. 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być taki sam jak termin gwarancji. 1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: 1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: 1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty ogólnobudowlane oraz roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń podczyszczających, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13/§13* wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232424-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information