Usługa sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia w budynkach Ministerstwa Sportu i Turystyki

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516739)

Client
Ministerstwo Sportu i Turystyki
State
mazowieckie
Address
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 14
Phone
22 24 42 132
Fax
22 24 43 218
E-Mail
Maciej.szreder@msport.gov.pl
Created
2019-10-09

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 14 00-082 Warszawa mazowieckie tel. 22 24 42 132 fax. 22 24 43 218 REGON 14021714200000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia w budynkach Ministerstwa Sportu i Turystyki

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia w budynkach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), przy realizacji umowy w zakresie serwisu dziennego: 1 osoby bezrobotnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), lub 1 osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information