Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 48 wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516738)

Client
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 26
Phone
33 499 06 02
Fax
33 499 06 02; 499 06 11
www
www.bip.zgm.eu
E-Mail
jroclawska@zgm.eu
Created
2019-10-09

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 26 26 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 499 06 02 fax. 33 499 06 02; 499 06 11 REGON 07001907700000 www.bip.zgm.eu

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 48 wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanych dalej „dokumentacją”) dla budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 48 obejmującej: 1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót w budynku (zwanych dalej „robotami”), wraz z 2) uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, z uwzględnieniem warunków i wymagań określonych w: 3) opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, 4) wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji; zwanych dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”, 2. Dokumentacje powinny spełniać warunki określone w: 1) art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994r. – prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 2) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1935 z późn. zm.), 3) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.), 4) właściwych przepisach szczególnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71221000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information