Przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem "Perły Mazowsza V Liderzy Zmian"

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516736)

Client
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
State
mazowieckie
Address
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74 74
Phone
0-22 542 20 00
Fax
0-22 698 31 57
E-Mail
m.kosior@mazowia.eu
Created
2019-10-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 74 03-301 Warszawa mazowieckie tel. 0-22 542 20 00 fax. 0-22 698 31 57 REGON 14094497100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem "Perły Mazowsza V Liderzy Zmian"

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem „Perły Mazowsza V Liderzy Zmian” prezentującego wybrane projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zadanie obejmuje: opracowanie merytoryczne i graficzne albumu, druk, dostawę oraz wersję elektroniczną (cyfrową) albumu promującego efekty wdrażania RPO WM 2014-2020 na podstawie przekazanej Wykonawcy listy projektów. Album będzie dwujęzyczny tj. przygotowany w wersji w języku polskim i w języku angielskim; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 euro)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79810000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information