Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516729)

Client
Sąd Okręgowy w Warszawie
State
mazowieckie
Address
00-898 Warszawa, Al. Solidarności 127 127
Phone
022 4407183
Fax
022 4405042
www
www.warszawa.so.gov.pl
E-Mail
rzp@warszawa.so.gov.pl; ascibisz.rzp@warszawa.so.gov.pl; abernabiuk.rzp@warszawa.so.gov.pl
Created
2019-10-09

Sąd Okręgowy w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 127 00-898 Warszawa mazowieckie tel. 022 4407183 fax. 022 4405042 REGON 00032469400000 www.warszawa.so.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 5-7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 5) Podwykonawcy, którzy zostaną skierowani do wykonywania czynności powierzonych przez wykonawcę, muszą spełniać wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 siwz odnośnie posiadania aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.). 6) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50610000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information