Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516723)

Client
Miasto Oświęcim
State
małopolskie
Address
32-600 Oświęcim, Zaborska 2
Phone
+48338429311
Fax
+48338429361
www
um.oswiecim.pl
E-Mail
zp@um.oswiecim.pl
Created
2019-10-09

Miasto Oświęcim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Oświęcim Zaborska 2 32-600 Oświęcim małopolskie tel. +48338429311 fax. +48338429361 REGON 07218178700000 um.oswiecim.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na dokończeniu przebudowy ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu w zakresie jezdni i chodników, zjazdów oraz elementów odwodnienia i sieci kanalizacji sanitarnej, budowy zatok postojowych i elementów sieci kanalizacji deszczowej na długości około 230,5 m od wlotu skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa. Ulica zlokalizowana jest w północno – zachodniej części miasta. Teren płaski, częściowo zagospodarowany, wzdłuż ulicy rozproszona zabudowa jednorodzinna. Projekt nawiązuje do istniejących elementów infrastruktury komunikacyjnej. Wlot od ulicy Powstańców Śląskich zaprojektowano jako skrzyżowanie typu „T”. W pasie ulicy występują sieci uzbrojenia: wodociągowa, gazowa, elektryczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: a)dokończenie wykonywania warstw konstrukcyjnych dla jezdni, chodników zatok postojowych i zjazdów, b)remont chodników po obu stronach jezdni - wykonane mają być z betonowej kostki brukowej Holland w kolorze szarym o gr. 8 cm, c)remont zjazdów indywidualnych – nawierzchnię zjazdów wykonać z betonowej kostki brukowej typu behaton koloru czerwonego gr. 8cm, d)dokończenie remontu systemu odwodnienia poprzez wymianę i regulację włazów na wybudowanych studniach rewizyjnych betonowych Ø 1000 na istniejącym kanale oraz zabudowanie elementów odwodnienia liniowego oraz dokończenie układania ścieku przykrawężnikowego, e)remont kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę kominów włazowych, pierścieni odciążających i włazów – remont kanału metodą bezwykopową został przeprowadzony przez PWiK w Oświęcimiu, f)przebudowę jezdni od km 0+000,00 do km 0+230,49 o szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego, g)budowę zatok postojowych wzdłuż jezdni o szerokości 2,5 m z betonowej kostki brukowej typu behaton koloru grafitowego gr. 8cm, i)wykonanie nasadzeń według planu nasadzeń, j)humusowanie i obsianie trawą zieleńców, k)wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, l)wykonanie innych prac i robót niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 2)Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również prace, czynności i procedury nieokreślone i niewymienione wprost w niniejszej SIWZ oraz w dołączonej do niej dokumentacji projektowo -przedmiarowej, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienie, takie jak m.in.: a)opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, b)oznakowanie budowy na czas robót, c)organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), d)wytyczenie geodezyjne, e)zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane, f)organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, g)wyłączenia i załączenia energii elektrycznej, i)nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień, j)inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza, l)sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, m)raport TV kanalizacji deszczowej i sanitarnej po ich wyremontowaniu, n)badania zagęszczenia i nośności warstw konstrukcyjnych podbudowy, o)wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania, p)ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wymagani dot. wadium opisane są w rozdz. IX specyfikacji.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information