Budowa oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na terenie Gminy Porąbka w 2019r. - etap 2

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516719)

Client
Gmina Porąbka
State
śląskie
Address
43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3
Phone
033 8272802, 8272815, 8272810
Fax
338 272 802
www
www.porabka.pl
E-Mail
ors@porabka.pl
Created
2019-10-09

Gmina Porąbka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Porąbka ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka śląskie tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 fax. 338 272 802 REGON 72182290000000 www.porabka.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na terenie Gminy Porąbka w 2019r. - etap 2

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na terenie Gminy Porąbka w 2019r. – etap 2 obejmujący realizację trzech części: Część 1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych w Czańcu ul. Kard. K. Wojtyły w rejonie skrzyżowania z ul. Bukowską: Budowa stanowisk słupowych: montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych- pojedynczy o dł. do 10,5 m – 1 szt; budowa sieci oświetlenia ulicznego; zabudowa opraw oświetleniowych; wykonanie uziemienia linii napowietrznej; pomiary odbiorcze; dopuszczenie do prac przez RD, zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Powiatowych; obsługa geodezyjna (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Część 2 - Budowa oświetlenia ulicznego w Kobiernicach wzdłuż ul. Beskidzkiej - Etap II: Budowa stanowisk słupowych: montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczych o dł. do 10,5 m z osprzętem – 5 szt; montaż sieci oświetlenia ulicznego przęsła sieci oświetlenia ulicznego; montaż opraw oświetleniowych; pomiary odbiorcze; dopuszczenie do prac przez RD; obsługa geodezyjna( w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Część 3 - Budowa oświetlenia ulicznego w Bujakowie wzdłuż ul. Wschodniej – etap I (słupy 1 -5 wg dokumentacji projektowej): Budowa stanowisk słupowych: montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych pojedynczych o dł. do 10,5 m z osprzętem – 5 szt; montaż sieci oświetlenia ulicznego przęsła sieci oświetlenia ulicznego; montaż opraw oświetleniowych; wykonanie uziemienia linii napowietrznej; pomiary odbiorcze; dopuszczenie do prac przez RD; obsługa geodezyjna(w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Przy realizacji robót w zakresie każdej z części zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia – Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy, wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie czynności fizycznych polegających na budowie stanowisk słupowych, budowie sieci oświetlenia ulicznego (w tym mechaniczne i ręczne kopanie rowów dla kabli, ułożenie linii kablowej, zasypanie wykopu), zabudowie opraw oświetleniowych (w tym montaż wysięgników rurowych, wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku) oraz innych czynności fizycznych wyszczególnionych w przedmiarach robót stanowiących część dokumentacji technicznej dla każdej z 3 części zamówienia - załącznik nr 6 do siwz; jeżeli wykonanie tych wszystkich czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232210-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information