Dostawa wyposażenia techniczno - konserwatorskiego do centralnego magazynu zbiorów

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516718)

Client
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
State
podlaskie
Address
18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5
Phone
862 771 328
Fax
862 771 328
www
www.muzeumrolnictwa.pl
E-Mail
bbmr@wp.pl
Created
2019-10-09

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ul. Pałacowa 5 18-230 Ciechanowiec podlaskie tel. 862 771 328 fax. 862 771 328 REGON 64654100000000 www.muzeumrolnictwa.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia techniczno - konserwatorskiego do centralnego magazynu zbiorów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia techniczno – konserwatorskiego do budynku centralnego magazynu zbiorów przy ul. Pałacowej 14, należącego do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 2)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane, kompletne części: Część I – URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE: kompresor śrubowy, zbiornik powietrza, osuszacz – komplet – 2 szt., piaskarka kabinowa. Część II – URZĄDZENIA MYJĄCE: parownica, maszyna do mycia podłóg. Część III – ODZIEŻ OCHRONNA: opryskiwacz ręczny do chemii agresywnej, kombinezon chemoodporny – 3 szt., maska pełno twarzowa. Część IV – URZĄDZENIA DO OBRÓBKI DREWNA: zestaw ścisków stolarskich – 20 szt., zestaw pił japońskich - 3 szt., zestaw dłut tokarskich – 6 szt., zestaw strugów – 4 szt. Część V - URZĄDZENIA SANITARNE: basen, armatura do basenu. Część VI – URZĄDZENIA DO OBRÓBKI TERMICZNEJ: płyta grzewcza indukcyjna, destylator do wody, myjka ultradźwiękowa. Część VII – URZĄDZENIA INTROLIGATORSKIE: prasa introligatorska. Część VIII – URZĄDZENIA CHEMICZNE: dygestorium. Część IX – ELEKTRONARZĘDZIA: wiertarka stołowa kolumnowa, piła szablasta/bagnetowa, frezarka górnowrzecionowa z zestawem frezów trzpieniowych, szlifierka stołowa, szlifierka taśmowa, ręczna pilarka tarczowa z prowadnicą, wyrzynarka, szlifierka kątowa, polerka. Część X – URZĄDZENIA DO BADANIA DREWNA: endoskop, zestaw 3 rejestratorów wilgotności i temperatury. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Dostarczone urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. 5) Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. 6) Dostawa urządzeń nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do Zamawiającego a następnie muszą być przez Wykonawcę wniesione do pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy oraz – jeśli wymaga tego specyfika urządzenia – odpowiednio rozmieszczone, podłączone i uruchomione zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego. 7) Dostarczone urządzenia powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie urządzeń w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy. Odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń do momentu ich wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca. 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru dostarczonych urządzeń niespełniających wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym, SIWZ wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia, ze dostarczone urządzenia: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub, - dostarczone urządzenia nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. 9) Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 10) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą urządzeń świadectw jakości wyrobu, certyfikatów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną na wszystkie przez siebie oferowane urządzenia oraz karty gwarancyjne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42650000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information