Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.847.797,71 zł

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516716)

Client
Gmina Pawłów
State
świętokrzyskie
Address
27-225 Pawłów, Pawłów 56a
Phone
041 2721670
Fax
041 2721679
E-Mail
sekretarz@gmina-pawlow.pl
Created
2019-10-09

Gmina Pawłów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pawłów Pawłów 56a 27-225 Pawłów świętokrzyskie tel. 041 2721670 fax. 041 2721679 REGON 29101058200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.847.797,71 zł

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.847.797,71 zł. Wysokość odsetek od kredytu należy podać w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M obowiązujący w dniu 14 października 2019 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu (w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR obowiązuje WIBOR z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie). Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 05.11.2019 r. Data ta podana została jedynie na potrzeby obliczania ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega że kredyt może być wykorzystany w transzach do 30 grudnia 2019r. Umowa kredytowa musi zawierać okres karencji w spłacie kredytu do 30 marca 2024r. Spłata kredytu następowała będzie w ratach kwartalnych do końca każdego kwartału. Spłata pierwszej raty kredytu nastąpi do 31 marca 2024r. Wysokość 27 rat kapitałowych wynosić będzie 137.421,35 zł, ostatnia rata kapitałowa w kwocie 137.421,26 zł. Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi do 31 grudnia 2030r. Odsetki spłacane będą w malejących ratach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Pierwsza spłata odsetek nastąpi do 10 stycznia 2020 r. Odsetki od ostatniej raty kredytu będą spłacone w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej. Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy bez prowizji kompensacyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro. 2. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia takie jak: sprawozdania, uchwały, informacja dotycząca mienia komunalnego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w BIP, w odpowiednich zakładkach. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osobę/y, która/e będzie/będą wykonywać czynności związane z obsługą administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia (stanowisko/a związane z obsługą kredytu). Wymagania określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zawiera pkt 19.9 SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information