Remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516713)

Client
Gmina Wisznia Mała
State
dolnośląskie
Address
55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 9
Phone
071 3127025
Fax
071 3127068
E-Mail
s.hermann@wiszniamala.pl
Created
2019-10-09

Gmina Wisznia Mała

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 9 55-114 Wisznia Mała dolnośląskie tel. 071 3127025 fax. 071 3127068 REGON 93193489700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont budynków komunalnych na terenie gm. Wisznia Mała w ramach zadań: Zadania nr 1* „Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Szewcach” Zadania nr 2*: „Remont pomieszczeń w budynku dawnej remizy w Piotrkowiczkach”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadania nr 1* Wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in.: a. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych; b. wykonanie płyty żelbetowej pod nowa posadzkę; c. wykonanie ścianek działowych z cegły; d. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; e. wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki; f. wykonanie tynków wewnętrznych; g. montaż nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych; h. wykonanie posadzek z płytek typu gres; i. licowanie ścian płytkami; j. malowanie pomieszczeń; k. wymianę oświetlenia pomieszczeń i osprzętu 230V; l. wymianę grzejników elektrycznych; m. wymianę instalacji wod.-kan. wraz z armaturą i elementami tzw. białego montażu; n. dostawę i montaż wyposażenia łaźni i sanitariatów. Zadanie nr 2* Wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in.: a. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych; b. miejscowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną; c. wykonanie ścianki działowej z płyt; d. renowację tynków wewnętrznych; e. wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę; f. wykonanie posadzki z płytek typu gres; g. malowanie pomieszczeń; h. wymianę oświetlenia pomieszczeń. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: Zadanie nr 1* 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2) Inwentaryzacja budynku, Plan sytuacyjny z zaznaczoną częścią budynku objętą zakresem inwestycji 3) Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót (SST) 4) Przedmiar robót: Zadanie nr 2*: 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2) Inwentaryzacja budynku 3) Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót (SST) 4) Przedmiar robót Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano – wykonawczym. 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje dokumentację powykonawczą niezbędną do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 3) Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiałów powinny być potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami 4) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i SIWZ. 5) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information