WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w zakresie PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D ORAZ 2942D OD MIEJSCOWOŚCI PICHOROWICE DO GOŚCISŁAWIA PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ PIELASZKOWICE

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516711)

Client
Powiat Średzki
State
dolnośląskie
Address
55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2 2
Phone
0-71 3175646(7)
Fax
0-71 3175649
E-Mail
edyta@powiat-sredzki.pl
Created
2019-10-09

Powiat Średzki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Średzki ul. Wrocławska 2 2 55-300 Środa Śląska dolnośląskie tel. 0-71 3175646(7) fax. 0-71 3175649 REGON 93193476200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w zakresie PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D ORAZ 2942D OD MIEJSCOWOŚCI PICHOROWICE DO GOŚCISŁAWIA PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ PIELASZKOWICE

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 2085D oraz 2942D od miejscowości Pichorowice do Gościsławia przez miejscowość Pielaszkowice. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 2085D oraz 2942D od miejscowości Pichorowice do Gościsławia przez miejscowość Pielaszkowice: - długość odcinka ok. 7,35 km - kategoria ruchu KR3 - klasa: droga lokalna L nr 2942, droga zbiorcza Z nr 2085D Wymagania: - odcinek przewidziany do zaprojektowania przebudowy zaczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2091D przed miejscowością Gościsław. Całość zaznaczona graficznie na załączonej mapie sieci drogowej powiatu średzkiego - projekt wykonać na mapach do celów projektowych wraz z ustaleniem granic (granice prawne), (mapy po stronie projektanta), - dla celów projektu wykonać badania geologiczne i badania nośności za pomocą belki Benkelmana oraz badanie natężenia ruchu – dla określenia wymogów dla podbudowy i nawierzchni, - w ramach projektu należy uwzględnić budowę chodników w miejscowościach Pichorowice i Pielaszkowice - należy również doprojektować elementy odwodnienia oraz oczyszczenie lub odtworzenie rowów - przewidywane parametry szerokości: * droga w miejscowościach 6-5,5m * droga w terenie niezabudowanym 6 m * chodniki 2 m (dopuszczalne lokalne zwężenia) - w miejscowości Pichorowice należy ująć rozwiązania zgodne z dołączonym przedmiarem, - całość opracowania należy podzielić na trzy etapy: I etap od skrzyżowania z droga powiatową nr 2020D do zbiegu z drogą gminną dz. nr 185/2, II etap od zbiegu z drogą gminną nr dz. 185/2 przez miejscowość Pichorowice do przepustu drogowego ok. 20 m za tablicą miejscowości Pichorowice, III etap pozostała część drogi. W ramach projektu należy uzyskać niezbędne uzgodnienia w tym: uzgodnienie z konserwatorem zabytków, decyzję środowiskową, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję lokalizacyjną oraz uzgodnienia branżowe z właścicielami mediów położonych w pasie drogowym. W przypadku, gdy wystąpi taka potrzeba (np. zarurowanie rowów) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub zaproponować inne rozwiązanie nie wymagające tego pozwolenia. Dla projektu należy uzyskać pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 3. Zawartość dokumentacji projektowej: 1) w wersji papierowej: - projekt budowlany – 4 egz. - projekt wykonawczy – 4 egz. - projekt organizacji ruchu docelowego – 4 egz. - specyfikacje wykonania i odbioru robót – 4 egz. - przedmiar robót - 2 egz. - kosztorys inwestorski– 2 egz. 2) w wersji elektronicznej: - całość w formacie PDF - kosztorys w wersji PDF i ath. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w terenie – celem rzetelnego oszacowania kosztów projektu oraz robót budowlanych. W celu dokonania wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie termin z Panem Bogusławem Nowakiem – tel. 71 3968943, tel. kom. 601161258.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71322000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information