Usługa wydrukowania i oprawy wraz z dostawą teczek na dokumentację medyczną.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516708)

Client
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
State
mazowieckie
Address
00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Phone
022 5926420, 5926590
Fax
225 926 663
www
www.krus.gov.pl
E-Mail
bzp@krus.gov.pl
Created
2019-10-09

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości 190 00-608 Warszawa mazowieckie tel. 022 5926420, 5926590 fax. 225 926 663 REGON 12513262000000 www.krus.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa wydrukowania i oprawy wraz z dostawą teczek na dokumentację medyczną.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji (wykonania) usługi polegającej na wydrukowaniu i oprawie teczek na dokumentację medyczną w ilości 300 000 egzemplarzy w formacie 573 x 415 mm (po rozłożeniu), sztancowanych, wraz z dostawą do Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 2. Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1) Karton jednostronnie bielony 300g/m2 – o właściwościach takich jak: gramatura, grubość, sztywność, białość górnej warstwy, połysk, szorstkość, wilgotność itp., odpowiadających funkcjonalnie specyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Nadruk na teczkach ( jednostronny) zgodnie z przekazanym wzorem zamawiającego. 3) Kolorowość – druk jednostronny w kolorze zielonym PANTONE -348 C. 4) Teczki powinny posiadać sześć bigów pionowych i sześć bigów poziomych zgodnie z załączonym schematem rozmieszczenia bigów i otworów - załącznik nr 1 do SIWZ. 5) Teczki powinny posiadać trzy klapy - załącznik nr 1 do SIWZ. 6) Do każdej teczki powinien być dołączony metalowy wąs o długości ok. 185 mm wraz z metalową blaszką do mocowania akt o długości ok. 110 mm z dwoma otworami o średnicy 5 mm. 7) Blaszki i wąsy muszą zostać założone do każdej teczki. 3. Wykonane nakłady powinny być spakowane w paczkach po 100 egzemplarzy. Materiały do druku zostaną przekazane wybranemu wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykonany nakład powinien zostać dostarczony w terminie przewidzianym umową do Oddziałów Regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z załączonym rozdzielnikiem do umowy (Załącznik nr 1 do umowy). 4. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie druku i oprawy, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 78800000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information