Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobczyce; modernizacja budynku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516702)

Client
Miasto Rybnik
State
śląskie
Address
44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego 2
Phone
+48324392302
Fax
+48324224124
www
www.rybnik.eu
E-Mail
zam_pub@um.rybnik.pl
Created
2019-10-09

Miasto Rybnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Rybnik Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik śląskie tel. +48324392302 fax. +48324224124 REGON 27625543000000 www.rybnik.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobczyce; modernizacja budynku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację budynku WTZ2 w dwóch obszarach, w zakresie sanitariatów na parterze i piętrze oraz izolacji murów piwnic wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi. Ogólny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia: a) sanitariaty - roboty demontażowe i rozbiórkowe (armatura, okładziny z płytek, stolarka drzwiowa, luźne tynki, posadzka), - załadunek, wywóz i utylizacja urobku, - wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wod-kan i elektryczna), - wykonanie nowych tynków i wylewek cementowych, - montaż sufitów podwieszanych i obudowa instalacji płytami G-K na ruszcie stalowym, - wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych na ścianach (do pełnej wysokości) i posadzkach, - montaż nowej stolarki drzwiowej, armatury i wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, - roboty malarskie. b) izolacja murów piwnic wraz z robotami towarzyszącymi b.1) roboty zewnętrzne - rozbiórka nawierzchni wokół budynku i wykonanie wykopów w celu odsłonięcia ścian zewnętrznych, - rozbiórka studzienek doświetlających okna piwniczne, - oczyszczenie i uzupełnienie tynków, - wykonanie bitumicznej izolacji powłokowej i izolacji termicznej, - montaż doświetlaczy okien piwnicznych z tworzywa sztucznego, - założenie izolacji ochronnej z folii kubełkowej, - zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni, b.2) roboty wewnętrzne - odbicie tynków wewnętrznych i skucie posadzek, - oczyszczenie ścian z cegły poprzez szczotkowanie, - wykonanie izolacji ścian metodą krzemianowania, - wykonanie tynków renowacyjnych (magazynujących sole), - wykonanie płyty z chudego betonu i izolacji poziomej posadzki, - wykonanie nowej posadzki cementowej, zatartej na gładko. Przedmiot zamówienia określony został w przedmiarze robót, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz rysunkach poglądowych, które to dokumenty stanowią załącznik do SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem etapizacji zamówienia i terminów realizacji robót. Opracowany harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych od daty przejęcia terenu prowadzenia robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy; - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 5 sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, - wykonanie prac instalacyjnych, - wykonanie prac ogólnobudowlanych, - wykonanie prac wykończeniowych. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45262700-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000 PLN (siedem tysięcy złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information