Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz w sezonie zimowym 2019/2020

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3516699)

Client
Gmina Grudziądz
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38 38
Phone
056 4511111
Fax
056 4511132
www
www.grudziadz.ug.gov.pl
E-Mail
ug@grudziadz.ug.gov.pl
Created
2019-10-09

Gmina Grudziądz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 38 86-300 Grudziądz kujawsko-pomorskie tel. 056 4511111 fax. 056 4511132 REGON 87111862600000 www.grudziadz.ug.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Grudziądz w sezonie zimowym 2019/2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym mechanicznym utrzymaniu dróg gminnych, tj. odśnieżanie (wszystkie drogi) i usuwanie gołoledzi (z dróg o nawierzchni twardej) z dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Grudziądz. Wykonawca wykonywać będzie usługę w sezonie zimowym 2019/2020. Zakończenie ostatniego sezonu ustala się na dzień 30.04.2020 r. Wykaz dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Szacunkowa ilość kilometrów przeznaczonych do utrzymania: 9 000 km rocznie. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z III standardem zimowego utrzymania dróg - Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz.Urz. MTiGM nr 10 z dnia 26.10.1994r.): - drogi powinny być odśnieżone na całej szerokości, śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, odcinkach dróg o pochyleniu ponad 4% i przystankach autobusowych, - po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, błoto pośniegowe może pozostawać na drodze do 6 godzin od ustania opadów, ewentualne zaspy powinny zostać usunięte w ciągu 6 godzin - w wyznaczonych miejscach: gołoledź, szron, szadź, lodowica muszą być zlikwidowane w ciągu 5 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska, śliskość pośniegowa powinna zostać zlikwidowana w ciągu 6 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska Zamawiający proponuje, aby każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu wykonywanych usług. Średnioroczne zużycie materiałów wynosi 250 t pospółki i 40 t soli. Wykonawca wykonywać będzie usługę w zależności od potrzeb i nasilenia warunków pogodowych niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca poda telefon kontaktowy, który Zamawiający udostępni mieszkańcom Gminy. Podane w załączniku nr 9 do SIWZ kilometraże poszczególnych dróg mają charakter informacyjny. Wykonawca będzie utrzymywał drogi tylko na tych odcinkach, których przejezdność jest konieczna dla płynnej i bezpiecznej komunikacji. Ilość przeznaczonych do zimowego utrzymania km dróg gminnych jednoznacznie wskazuje w każdym przypadku pracownik Zamawiającego. Kilometry dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania nie pokrywają się z ilością kilometrów poszczególnych dróg gminnych ujętych w załączniku nr 9 do SIWZ Maksymalny czas podstawienia sprzętu zastępczego, w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi, wynosi 3h. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas dłuższy niż 3h zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. W celu porównania ofert Zamawiający jako całkowitą wartość oferty brutto przyjmie średnią arytmetyczną z cen jednostkowych brutto za odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi oraz odśnieżanie wraz z usuwaniem śliskości nawierzchni pomnożoną przez szacunkową ilość kilometrów przeznaczonych do utrzymania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-10-17 do godz. 10:00

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information