SVA/K/4620-28/2019: Wykonanie usługi geodezyjnej w ramach realizacji zadań związanych z modernizacją budynku nr 18 i 10 na terenie CSWLąd w Poznaniu (zadanie nr 55167 i 55146).

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499653)

Client
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3
Phone
22 101 21 00 do 03
Fax
22 101 21 04
www
www.sinevia.pl
E-Mail
jacek.klimek@zrbwam.pl
Created
2019-07-19

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3 02-004 Warszawa mazowieckie tel. 22 101 21 00 do 03 fax. 22 101 21 04 REGON 14298987700000 www.sinevia.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SVA/K/4620-28/2019: Wykonanie usługi geodezyjnej w ramach realizacji zadań związanych z modernizacją budynku nr 18 i 10 na terenie CSWLąd w Poznaniu (zadanie nr 55167 i 55146).

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi geodezyjnej w ramach realizacji zadań związanych z modernizacją budynku nr 18 i 10 na terenie CSWLąd w Poznaniu (zadanie nr 55167 i 55146). 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: 1) część nr 1 – Wykonanie usługi geodezyjnej dla zadania nr 55167 - modernizacja budynku nr 18. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompletnych usług geodezyjnych związanych z wytyczaniem obiektów budowlanych: wytyczenie wiaty i ciągów pieszych (w ramach robót zewnętrznych), inwentaryzacja powykonawcza – kanalizacja teletechniczna, dostarczanie szkiców powykonawczych według wskazań kierownika budowy i kierownika robót, wykonanie mapy powykonawczej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dokonywanie bieżących wpisów do dziennika budowy. Sieć kanalizacji deszczowej – 51 mb, sieć kanalizacji sanitarnej - 10 mb, przyłącze wodociągowe – 7 mb, kanalizacja teletechniczna – trasa 350 m, 18 studni teletechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym (załącznik nr 2.1 do SIWZ). W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w SIWZ. Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Osoba sprawująca funkcję geodety musi posiadać, oprócz wymaganych uprawnień geodezyjnych, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub aktualne imienne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, a także aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawiera załącznik nr 3 do umowy: „Szczególne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych”. CPV - 71355000-1 usługi pomiarowe 2) część nr 2 – Wykonanie usługi geodezyjnej dla zadania nr 55146 - modernizacja budynku nr 10. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompletnych usług geodezyjnych: inwentaryzacja powykonawcza – kanalizacja teletechniczna, dostarczanie szkiców powykonawczych według wskazań kierownika budowy, wykonanie mapy powykonawczej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dokonywanie bieżących wpisów do dziennika budowy. Sieć kanalizacji deszczowej – 155 mb, sieć kanalizacji sanitarnej - 41 mb, drenaż odwadniający fundamenty – 311 mb, kanalizacja teletechniczna – trasa 130 m, 8 studni teletechnicznych. Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Osoba sprawująca funkcję geodety musi posiadać, oprócz wymaganych uprawnień geodezyjnych, aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub aktualne imienne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, a także aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zawiera załącznik nr 3 do umowy: „Szczególne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym (załącznik nr 2.2 do SIWZ). W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, opisanego w SIWZ. CPV - 71355000-1 usługi pomiarowe Wypełniony formularz cenowy dla każdej części, należy złożyć wraz z ofertą.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71355000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information