Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie od km 0+000 do km 0+458,61 o długości 458,61 mb na odcinku od ulicy Cieleckiej do ulicy Długiej.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499650)

Client
Gmina i Miasto Warta
State
łódzkie
Address
98-290 Warta, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 1
Phone
043 8294001
Fax
043 8294506
www
www.bip.gimwarta.pl
E-Mail
promocja@gimwarta.pl
Created
2019-07-19

Gmina i Miasto Warta

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina i Miasto Warta ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 1 98-290 Warta łódzkie tel. 043 8294001 fax. 043 8294506 REGON 73093454200000 www.bip.gimwarta.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie od km 0+000 do km 0+458,61 o długości 458,61 mb na odcinku od ulicy Cieleckiej do ulicy Długiej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie od km 0+000 do km 0+458,61 o długości 458,61 mb na odcinku od ulicy Cieleckiej do ulicy Długiej. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.2.1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze; 3.2.2 Roboty rozbiórkowe; 3.2.3 Jezdnia – wykonanie elementów ulic, poszerzenie i odtworzenie jezdni, nawierzchnia jezdni, wyniesienie przejścia dla pieszych; 3.2.4 Chodniki i zjazdy – wykonanie elementów chodników i zjazdów, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie chodników; 3.2.5 Odwodnienie; 3.2.6 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; 3.2.7 Roboty wykończeniowe – zieleń. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SIWZ – Dokumentacja techniczna, STWiORB, Kosztorysy. 3.4 Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 9.1 Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł.) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj.: 9.1.1 pieniądzu; 9.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach sp

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information