Wykonanie remontu poszycia dachów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz wykonanie remontu elewacji budynku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499644)

Client
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
State
śląskie
Address
42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64 62
Phone
(034) 378 53 00, 378 53 01
Fax
(034) 378 53 32
www
www.cspsp.pl
E-Mail
wt@cspsp.pl
Created
2019-07-19

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64 62 42-200 Częstochowa śląskie tel. (034) 378 53 00, 378 53 01 fax. (034) 378 53 32 REGON 15012365700000 www.cspsp.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie remontu poszycia dachów, obróbek blacharskich i orynnowania oraz wykonanie remontu elewacji budynku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu poszycia dachów, obróbek blacharskich i orynnowania w budynkach: 1) Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG); 2) Laboratorium; 3) Magazynu nr 32; oraz remont elewacji wschodniej ściany budynku Hotelu nr 2. 2. Podstawowe dane remontu poszycia dachów: 1) Budynek Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (JRG) – powierzchnia poszycia dachu przewidzianego do remontu 2070 m2; 2) Budynek Laboratorium – powierzchnia poszycia dachu przewidzianego do remontu 996 m2; 3) Budynek Magazynu nr 32 – powierzchnia poszycia dachu przewidzianego do remontu 260 m2 ; 3. Podstawowe dane remontu elewacji ściany: 1) Budynek Hotelu nr 2 – 85 m2. 4. Budynki objęte remontem zlokalizowane są na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do siwz „Specyfikacja techniczna” oraz Załącznik nr 1.1 do siwz stanowiący „Obmiar”. 6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności: 1) niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikami; 2) przepisami prawa budowlanego; 3) przepisami BHP; 4) sztuką budowlaną; 5) ze złożoną ofertą; 6) technologią określoną w siwz; 7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej; 8) z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 9) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 10) zawartą umową. 7. Mając na uwadze fakt, iż Zamawiająca przewidziała rozliczenie ryczałtowe, Wykonawca przed sporządzeniem oferty posiada możliwość dokonania wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty oraz w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, którego dotyczy udzielane zamówienie, a także zdobycia na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wykonawca winien potwierdzić ten fakt stosownym oświadczeniem o dokonaniu wizji. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać pod numerem telefonu: 34 378 53 00 wew 609. Wizji można dokonać do dnia poprzedzającego termin składania ofert. 8. Elementy robót nieuwzględnionych i niewycenionych, a wynikających wprost z dokumentacji przetargowej (SIWZ z załącznikami) zostaną uznane za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym zalecane jest bardzo wnikliwie przeanalizowanie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów przy wycenie obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 9. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu min. 60 (sześćdziesiąt miesięcy) miesięcznej gwarancji jednolitej na wykonane roboty budowlane – kryterium oceniane. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 120 m-ce nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Gwarancja biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót. 10. Wymagany okres rękojmi: 36 miesięcy liczone od daty całkowitego odbioru przedmiotu umowy; 11. Wymagany termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i doręczenia faktury. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi maksymalnie 3 fakturami częściowymi oraz fakturą końcową 12. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.). 13. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej tj. karty gwarancyjnej, protokołów odbiorów częściowych, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (dostarczonych przez Wykonawcę), oświadczenie kierownika robót w zakresie zgodności wykonania robót ze sztuka budowlaną. 14. Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów Zamawiającej, zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu po podpisaniu umowy. Inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. Wykonawca, w sytuacji korzystania z ujęć energii i wody należących do Zamawiającej, musi na własny koszt zamontować podliczniki poboru tych mediów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającą. Ewentualny pobór energii i wody będzie rozliczony po zrealizowaniu umowy w formie obciążenia Wykonawcy za zużytą energię i wodę według stawek obowiązujących Zamawiającą w dniu odczytu podliczników. 15. Na podstawie art. 29 ust. 3a p.z.p., Zamawiająca wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednio, fizycznie czynności robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, na terenie Zamawiającej. Powyższy wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, projektantów, dostawców materiałów budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45260000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu,

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information