Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499634)

Client
Gmina Miasto Augustów
State
podlaskie
Address
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60 60
Phone
87 643 42 28
Fax
87 643 42 11
www
www.um.augustow.pl
E-Mail
Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl
Created
2019-07-19

Gmina Miasto Augustów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 60 16-300 Augustów podlaskie tel. 87 643 42 28 fax. 87 643 42 11 REGON 79067081700000 www.um.augustow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” - z podziałem realizacji inwestycji na etapy. 1. Stan istniejący: Obszarem inwestycji jest część osiedla „Przylesie” składająca się z działek o nr ewidencyjnych 297/30, 976/5, 1162/7 (własność Gminy Miasta Augustów), 297/17, 298/2, 1162/5 (własność Skarbu Państwa). Na terenie inwestycji zlokalizowanych jest dziewięć budynków mieszkalnych wielorodzinnych trzy-, cztero- i pięciokondygnacyjnych (częściowo od strony ulicy z usługami stopnia podstawowego w parterze) oraz rozproszone po osiedlu garaże i budynki gospodarcze w zabudowie parterowej wolnostojącej lub szeregowej. Na danym terenie znajdują się również miejsca na śmietniki gospodarcze, powierzchnie przeznaczone na place zabaw i tereny rekreacyjne. Tereny biologicznie czynne zagospodarowane są zielenią niską i wysoką. Na osiedlu występuje kompleksowa infrastruktura techniczna, niezbędna do eksploatacji istniejącego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Obecna infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki) jest w złym stanie i wymaga wymiany. 2. Stan projektowany Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla mieszkaniowego „Przylesie” w Augustowie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka konieczność uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zamawiający udostępnia koncepcję: „Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla mieszkaniowego Przylesie w Augustowie” opracowaną przez Biuro Usług Projektowych mgr inż. arch. Marek Kochański, którą wykonawca może, lecz nie musi wykorzystać. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, przedłoży Zamawiającemu 2 koncepcje. Zamawiający zatwierdzi jedną z przedłożonych koncepcji, lub wniesie uwagi, do których Wykonawca jest zobowiązany się dostosować. Wykonawca zobligowany jest do uczestnictwa w zorganizowanym przez Zamawiającego minimum jednym spotkaniu roboczym z mieszkańcami osiedla na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi, do których Wykonawca jest zobowiązany się dostosować. Czynności zakończone zostaną spisaniem protokołu, podpisanym przez strony. Projekt ma uwzględniać wszystkie branże oraz sieci. Ze względów finansowych, projekt powinien umożliwić rozłożenie robót budowlanych na 3 etapy: ETAP 1. Przebudowa infrastruktury podziemnej i oświetlenia ulicznego. ETAP 2. Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej i budowa parkingów. ETAP 3. Realizacja pozostałych działań wynikających z projektu. Należy zaprojektować: • drogi wewnętrzne w kat. dróg pożarowych • chodniki/ścieżki rowerowe • parkingi (maksymalna możliwa ilość miejsc) • place zabaw (z propozycją liczby i rodzaju urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym) • przestrzeń rekreacyjną (z propozycją liczby i rodzaju urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym) • przestrzeń wspólną do spotkań mieszkańców osiedla (z propozycją liczby i rodzaju urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym) • boisko do gier zespołowych • wiaty śmietnikowe • oświetlenie zewnętrzne • uporządkowanie zieleni z inwentaryzacją drzewostanu i zaznaczeniem drzew do wycinki (jeśli zajdzie taka konieczność) • obiekty małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp. wraz z propozycją ilości i rodzaju obiektów do zaakceptowania z Zamawiającym) • punkty wody do celów pożarowych (hydranty) • budowę/rozbudowę/przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej Działki będące własnością Zamawiającego: 297/30, 976/5, 1162/7 Działki będące własnością Skarbu Państwa: 297/17, 298/2, 1162/5 Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71221000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information