Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowę instalacji doświetlenia przejścia przez podwórze pomiędzy ulicami: Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3 administrowane przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499614)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
04-022 Warszawa, Walewska 4
Phone
(22) 277-30-27 ,
Fax
-
www
http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
E-Mail
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl,
Created
2019-07-19

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Walewska 4 04-022 Warszawa mazowieckie tel. (22) 277-30-27 , fax. - REGON 10445119000000 http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowę instalacji doświetlenia przejścia przez podwórze pomiędzy ulicami: Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3 administrowane przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowa instalacji doświetlenia przejścia przez podwórze pomiędzy ulicami: Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3 administrowane przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, 2) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-wykonawczej, 4) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 3. Zakres prac określa program funkcjonalno–użytkowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram prac, który będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy ul. Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3 w Warszawie w obrębie ewidencyjnym 3-01-10 na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działka 32/1, stanowiącej własność m.st. Warszawy. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem instalacji elektrycznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 2 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 7. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 8. Zakres prac elektrycznych przewidziany do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisany jest w STWiOR. 9. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jednoznacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 12. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information