Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F w m. Wężyska w km 14+453 do km 15+358.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499598)

Client
Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych
State
lubuskie
Address
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Fryderyka Chopina 5
Phone
683836090; 683836098,
Fax
683 836 098
www
http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl
E-Mail
zdpkrosnoo@wp.pl,
Created
2019-07-19

Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fryderyka Chopina 5 66-600 Krosno Odrzańskie lubuskie tel. 683836090; 683836098, fax. 683 836 098 REGON 971197640 http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F w m. Wężyska w km 14+453 do km 15+358.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr1145F w m. Wężyska w km 14+453 do km 15+358. 2. Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV 45.23.31.40-2 Roboty drogowe. 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dziale 2 i obejmuje: 1) Dokumentację techniczną; 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 3) Przedmiar robót; 4) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem; 5) Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.): 1) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace budowlane (m. in. roboty ziemne) jako pracownicy fizyczni lub inne osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia. 2) W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób (Załącznik nr 7) na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 3) Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information