Wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zak

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496479)

Client
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
State
łódzkie
Address
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Phone
46 815 41 41
Fax
46 815 41 41
www
http://rawa-kopernik.pl/bip/
E-Mail
zsceziu@hoga.pl
Created
2019-07-11

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 96-200 Rawa Mazowiecka łódzkie tel. 46 815 41 41 fax. 46 815 41 41 REGON 18809600000000 http://rawa-kopernik.pl/bip/

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zak

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Zwolińskiego 46 w Rawie Mazowieckiej (w budynku szkoły, warsztatów i internatu) oraz ich i adaptacji na potrzeby realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie nr 1 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 •nr 17 z przeznaczeniem na pracownię urządzeń techniki komputerowej dla zawodu technik informatyk •nr 20 z przeznaczeniem na pracownię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych dla zawodu technik mechatronik •nr 40 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik budownictwa •nr 19 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik handlowiec Zadanie nr 2 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 •nr 62 z przeznaczeniem na pracownię pracownią technologii gastronomicznej dla zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych •nr 61 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik hotelarstwa •nr 47 z przeznaczeniem na pracownię komunikacji w języku obcym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych Zadanie nr 3 remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 •nr 85 z przeznaczeniem na pracownię mechatroniki samochodowej dla zawodów technik pojazdów samochodowych i elektromechanik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz przedmiar robót stanowiących załączniki do SIWZ. PKT 1. Przedmiar robót dołączony do SIWZ stanowi element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Nie będą również uznane przez Zamawiającego jako podstawa do wnioskowania o zmianę terminu wykonania zamówienia. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, należy przyjąć za nadrzędną i wiążącą dokumentację projektową. PKT 2. Wszędzie tam, gdzie w STWiOR, dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz zestawieniach materiałowych znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników. PKT 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego, a obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. PKT 4. Wszystkie materiały budowlane (kolory farb, oklein drzwiowych, płytek podłogowych i ściennych, i inne), które zostaną użyte lub zamontowane należy uzgodnić z Zamawiającym Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z obiektem w tym dokonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń przed złożeniem oferty. Dokonanie oględzin obiektu wskazane jest szczególnie w kontekście zapisu zawartego w PKT 1. i może być dokonane w obecności przedstawiciela Zamawiającego. PKT 5. Prace mogą być prowadzone w godzinach dogodnych dla Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i harmonogramem robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information