Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496473)

Client
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 4
Phone
022 5652355, 5652350
Fax
022 8450714
www
www.zlobki.waw.pl
E-Mail
zam.publ@zlobki.waw.pl; rponiatowski@zlobki.waw.pl
Created
2019-07-11

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 4 02-511 Warszawa mazowieckie tel. 022 5652355, 5652350 fax. 022 8450714 REGON 01571911300000 www.zlobki.waw.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do SIWZ (odrębne dokumenty) • Załącznik nr 3.1 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 2 • Załącznik nr 3.2 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 3 • Załącznik nr 3.3 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 4 • Załącznik nr 3.4 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 5 • Załącznik nr 3.5 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 8 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy (na każdą z części zamówienia). 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730) (dotyczy części nr 2-5). 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176 a przypadku nieposiadania Certyfikatów na normę aktualną, Wykonawca przekaże Certyfikaty potwierdzające zgodność ze starszą wersją normy, jednak w takim przypadku załączy dodatkowo Deklarację Zgodności poświadczająca zgodność z aktualną normą PN-EN 1176 (certyfikaty jak i deklaracje zgodności zostaną przedstawione w języku polskim) (dotyczy części nr 8). 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 1) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku wyposażenia, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego. 3) Wyposażenie / artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (kolorystyka, w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, dł., wys., szer., gł., poj.). Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie było dostosowane (odpowiednie) do wieku dzieci, tj. 0-4 lata, za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli: będą posiadać wymiary umożliwiające ich połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele małych dzieci lub mogą zawierać (wykonane są z) niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów +/- 20% w stosunku do podanych w OPZ (za wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”) oraz parametrów określonych w przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry lub przedział określony w OPZ). 5) Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej artykułu oferowanego przez Wykonawcę - w kalkulacji cenowej należy podać dane identyfikacyjne oferowanego artykułu – jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna/marka – należy wpisać nazwę własną/markę, jeżeli numer katalogowy – należy wpisać numer katalogowy, jeżeli nazwa producenta lub importera – nazwę producenta lub importera, a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta/importera, jak i nazwy własnej/marki oraz numeru katalogowego – należy podać te wszystkie dane.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information