Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496472)

Client
Gmina Strachówka
State
mazowieckie
Address
05-282 Strachówka, ul. C. K. Norwida 6 6
Phone
25 7562828
Fax
25 7562829
www
www.strachowka.com.pl
E-Mail
k.jezierski@strachowka.com.pl
Created
2019-07-11

Gmina Strachówka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Strachówka ul. C. K. Norwida 6 6 05-282 Strachówka mazowieckie tel. 25 7562828 fax. 25 7562829 REGON 71158272400000 www.strachowka.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Miejsce realizacji zamówienia: jednostka ewidencyjna: 143410_2, STRACHÓWKA obręb ewidencyjny: 0018, STRACHÓWKA numer ewidencyjny działek: 230, 242 2. Opis stanu istniejącego: W stanie istniejącym działka nr ew. 230 jest działką budowlaną, na której znajduje się budynek Urzędu Gminy (fragment), budynek przeznaczony do rozbiórki, budynek magazynowy (przewidziany do remontu w ramach niniejszej inwestycji), budynek gospodarczy (przewidziany do rozbiórki w ramach wniosku) oraz utwardzenia terenu w postaci kruszywa oraz zieleń (trawniki oraz zakrzewienia). Powierzchnia działki wynosi 0,33 ha. Teren działki jest stosunkowo płaski. 3. Opis stanu projektowanego: W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, remont istniejącego budynku oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej, ustawienie ogrodzenia panelowego z podmurówką prefabrykowaną z bramami i furtką, ustawienie tablic informacyjnych drewnianych, nasadzenia drzew i rozplantowanie ziemi i obsianie trawą. 4. Roboty rozbiórkowe: 1) Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego Rozbiórka będzie się odbywała na podstawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki z dnia 12.06.2017 r., według dokumentacji rozbiórki będącej załącznikiem do niniejszej SWIZ. 2) Rozbiórki innych elementów Do rozebrania jest istniejące ogrodzenie z siatki drucianej wysokości ok. 1,60 m wraz ze słupkami stalowymi rurowymi i podmurówką betonową, która jest mocno zdewastowana. Długość ogrodzenia do rozbiórki ok. 80 m. Usunięciu podlegać będą zakrzewienia oraz karpiny zlokalizowane w obszarze inwestycji. Powierzchnia zakrzewień ok. 150 m2, liczba karpin ok. 10 szt. Przed przystąpieniem do robót związanych z utwardzeniem terenu zdjęta będzie warstwa kruszywa wraz z jej wywiezieniem. Grubość warstwy ok. 10 cm i powierzchnia ok. 500 m2. Ponadto zdjąć należy warstwę ziemi urodzajnej gr. ok. 20 cm. Część ziemi będzie wykorzystana do rozplantowania, nadmiar ziemi będzie wywieziony. 5. Roboty remontowe: 1) Remont istniejącego budynku Istniejący budynek ma wymiary w rzucie 6,00 m x 8,00 m. Ściany murowane z pustaków grubości 24 cm. Wysokość budynku 4,50 m. Dach jednospadowy, pokrycie z płyt azbestowych. Bramy garażowe drewniane o wym. ok. 2,50 x 2,50 m. Posadzka betonowa. W ramach robót posadzka grubości ok. 10 cm będzie skuta. Podłoże będzie zagęszczone wylany chudy beton gr. 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, izolacja cieplna ze styropianu 10 cm oraz wylewka betonowa gr 5 cm, zbrojona siatką z drutów 2 mm. Na wierzchu płytki gresowe z cokołem 10 cm na ścianach dookoła. Na ścianach zostaną wykonane tynki cementowo – wapienne gr. 1,2 mm. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi. Pokrycie dachowe z płyt azbestowych zostanie rozebrane i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejąca więźba dachowa drewniana zostanie zabezpieczona poprzez impregnację dwukrotną środkiem przeciwgrzybicznym i przeciw owadom. Na więźbie będzie wykonana izolacja z folii wiatroszczelnej, zostaną wykonane łaty i kontrłaty drewniane 5 x 5 cm oraz pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Rynny oraz rury spustowe z PVC. Na ścianach zostanie wykonana izolacja z płyt styropianowych gr. 10 cm. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. Cokół wys. ok 30 cm będzie obłożony płytkami. Dookoła budynku zostanie wykonana opaska szer. 30 cm z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Na elewacji zostanie wykonana tablica (szablon) lub napis z elementów styropianowych z napisem „GMINA STRACHÓWKA Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Drewniane bramy (2 szt.) garażowe zostaną wymienione na nowe, panelowe, docieplone. 6. Roboty instalacyjne: 1) Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych istniejącego budynku oraz wiat stalowych. W ramach robót instalacyjnych należy wykonać: a) instalację elektryczną zasilającą remontowanych budynek (instalacja 3-fazowa), b) instalację elektryczną zasilającą wiaty stalowe, c) oświetlenie PSZOK w ilości 4 lamp ledowych, d) przyłącze wodociągowe wraz z instalacją w remontowanym budynku, e) przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba wraz z instalacją w remontowanym budynku, 7. Roboty budowlane: 1) Budowa 4 szt. wiat Budowa 4 wolnostojących wiat o konstrukcji stalowej będzie prowadzona na podstawie zgłoszenia robót z dnia 29.06.2017 r., według dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2) Wykonanie utwardzenia terenu Utwardzenie terenu będzie wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 (3 cm), podbudowie z kruszywa łamanego betonowego stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy 20 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm. Zabrukowanie ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 25 cm. Powierzchnia utwardzenia około 945 m2. 3) Wykonanie ogrodzenia W ramach budowy ogrodzenia będzie wykonane: a) montaż słupków stalowych o wymiarach w przekroju 60 x 40 x 2 mm wraz z fundamentami z betonu na głębokość większą lub równą głębokości przemarzania, b) montaż betonowej podmurówki systemowej o wymiarach 2460 x 200 x 50 mm, c) montaż paneli ogrodzeniowych systemowych z drutów stalowych Ø min. 4 mm o wymiarach 2500 x 1600 mm , d) montaż furtki o wymiarach 1500 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, e) montaż 2 bram o wymiarach 5000 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, Długość ogrodzenia z wyłączeniem furtki i bramy – ok. 115 m, Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Kolory: panele ogrodzeniowe i słupki – RAL 6005 lub inny uzgodniony z Zamawiającym, podmurówka – naturalny kolor betonu 4) Wykonanie drewnianych tablic informacyjnych z przeznaczeniem na informacje edukacyjne dotyczące segregowania odpadów – 5 sztuk. Tablica drewniana z drewna litego . Stelaż z kantówki 8 x 8 cm, posadowiony w fundamencie z betonu C10/12 o wym. 50 x 50 cm i na głębokość przemarzania. Tablica z desek grubości min. 25 mm. Wymiary tablicy 120 x 100 cm. Daszek tablicy z desek. Tablica pomalowana lakierobejcą. 5) Sadzenie młodych drzew i krzewów Drzewa do nasadzenia – sztuk 31, gatunek lipa lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 6) Rozplanowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą 7) Wyrównanie terenu po prowadzonych robotach z wykorzystaniem ziemi z odkładu. Obsianie mieszanką traw. Powierzchnia obsiewu – ok. 350 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony następującymi dokumentami: 1) Przedmiarem Robót – stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Dokumentacja Techniczną – stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ; 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information