Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego w ramach umowy nr 00155/18/IB/IK z dnia 25.07.2018r. pn.: Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim” realizowanego w ramach „Narodow

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496467)

Client
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
State
mazowieckie
Address
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Ul. Spółdzielcza 9 9
Phone
22 734 79 03
Fax
22 734 79 08
E-Mail
d.olejnik@biblioteka.grodzisk.pl
Created
2019-07-11

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki Ul. Spółdzielcza 9 9 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie tel. 22 734 79 03 fax. 22 734 79 08 REGON 14017017900000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki” realizowanego w ramach umowy nr 00155/18/IB/IK z dnia 25.07.2018r. pn.: Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim” realizowanego w ramach „Narodow

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do obiektu zamawiającego mieszczącego się w Grodzisku Mazowieckim w ilościach zawartych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Sprzęt może być dostarczony i odebrany wyłącznie w dni robocze tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad/uszkodzeń w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym uszkodzeń podczas transportu), Wykonawca zobowiązuje się w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia prawić wadliwy wyrób lub wymienić na nowy wolny od wad/uszkodzeń. (W przypadku dokonywania naprawy Wykonawca będzie używał tylko nowych materia/ów w I gatunku). Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad /fizycznych i prawnych/. Meble powinny być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne, atesty wytrzymałości dla krzeseł i foteli; Świadectwo wytrzymałości i odkształcalności. W przypadku mebli nietypowych do ich budowy należy wykorzystać materiały i komponenty posiadające odpowiednie dla zastosowania certyfikaty i atesty. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z dyrektorem. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego wszelkich atestów, świadectw, certyfikatów wymienionych w poszczególnych opisach konkretnego asortymentu (pod rygorem nie zawarcia lub zerwania umowy z winy Wykonawcy - z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych). Po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (według kryteriów określonych w niniejszej SIWZ) przed podpisaniem umowy, oferent przedstawi Zamawiającemu do wyboru i akceptacji wzory materiałów (w celu uzgodnienia), z których będą wykonane meble. Dodatkowo Wykonawca na żądanie Zamawiającego prześle karty katalogowe proponowanych mebli - pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy. Karta katalogowa mebla musi zawierać: nazwę mebla (ewentualnie nazwę producenta), rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla, wymiary oraz opis i szczegóły techniczne pozwalające zweryfikować czy proponowane meble spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wszelkie atesty, świadectwa, certyfikaty muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Ponadto muszą być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. W przypadku oferowania mebli równoważnych Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne o ile spełnione są minimalne wymagane parametry podanych materiałów oraz komponentów. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39100000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information