Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496465)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
State
łódzkie
Address
98-300 Wieluń, Szpitalna 16
Phone
438 406 800,
Fax
438 406 801
www
www.szpital-wielun.pl
E-Mail
sekretariat@szpital-wielun.pl,
Created
2019-07-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Szpitalna 16 98-300 Wieluń łódzkie tel. 438 406 800, fax. 438 406 801 REGON 31014300000000 www.szpital-wielun.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Wieluniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 37 części ( pakietów) wyszczególnionych w poniższej tabeli: Część zamówienia Przedmiot zamówienia Pakiet 1 Papier rejestrujący Pakiet 2 Materiały medyczne Pakiet 3 Pieluchomajtki Pakiet 4 Elektrody Pakiet 5 Materiały medyczne Pakiet 6 Pojemniki na wycinki i odpady medyczne Pakiet 7 Materiały medyczne Pakiet 8 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 9 Materiały medyczne Pakiet 10 Przyrządy pomiarowe Pakiet 11 Dreny Pakiet 12 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej Pakiet 13 Materiały medyczne Pakiet 14 Różne urządzenia i produkty medyczne Pakiet 15 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 16 Materiały medyczne Pakiet 17 Materiały medyczne Pakiet 18 Wyroby ortopedyczne Pakiet 19 Odzież medyczna Pakiet 20 Przyrządy do endoskopii Pakiet 21 Materiały medyczne - kaniula Pakiet 22 Materiały medyczne Pakiet 23 Materiały medyczne Pakiet 24 Pojemniki do gromadzenia płynów ustrojowych Pakiet 25 Materiały medyczne Pakiet 26 Materiały medyczne Pakiet 27 Maski tlenowe Pakiet 28 Materiały medyczne Pakiet 29 Materiały medyczne - żele Pakiet 30 Materiały medyczne Pakiet 31 Materiały medyczne Pakiet 32 Materiały medyczne Pakiet 33 Materiały medyczne Pakiet 34 Materiały medyczne Pakiet 35 Wyroby ortopedyczne Pakiet 36 Materiały medyczne Pakiet 37 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 2. Każde zamówienie realizowane będzie poprzez sukcesywne dostawy częściowe przez cały okres obowiązywania umowy do wyczerpania kwoty określonej jako maksymalna wartość umowy lub ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 3. Realizacja dostaw częściowych odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, w terminie 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia pisemnie, za pomocą faxu lub poczty e-mail. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do jednego z magazynów apteki szpitalnej SP ZOZ w Wieluniu, każdorazowo wskazany przez Zamawiającego. Do każdej dostawy należy załączyć fakturę w formie papierowej. Wartość każdej dostawy obejmuje: wartość zamawianego towaru, koszt jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego i rozpaletowania do magazynu wskazanego przez pracownika apteki szpitalnej. 5. Główne kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33140000-3. Szczegółowe kody CPV dla poszczególnych części zamówienia oraz poszczególnych pozycji - zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Formularze asortymentowo- cenowe. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie ilościowo-asortymentowe zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe, wskazane ilości poszczególnych elementów zamówienia są szacunkowe . 7. Zamawiający w formularzach asortymentowo-cenowych określił przedmiot zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz o własne potrzeby mające na celu osiąganie powtarzalnych, pozytywnych efektów leczenia. Wszystkie pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1 są niezbędne do zrealizowania procedur medycznych zakontraktowanych w NFZ. 8. Przedmiot zamówienia został określony ściśle i jednoznacznie poprzez wskazanie nazwy międzynarodowej specyfiku, jego postaci oraz dawki jednostkowej, czyli wskazane zostały wszystkie istotne cechy przedmiotu zamówienia. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia są wyrobami o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest określony w przepisach międzynarodowych. 9. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia w szczególności poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w niniejszej dokumentacji, które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; • utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji ponieważ przedmiotem zamówienia są produkty zużywalne jednorazowego użytku, natomiast koszty utylizacji zużytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę. 10. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ ( formularze asortymentowo-cenowe) określił sposób pakowania. W przypadku zaoferowania innego sposobu pakowania Wykonawca musi wycenić zaproponowany sposób pakowania przy odpowiednim przeliczeniu z zaokrągleniem „ w górę” do pełnego opakowania. W wyżej opisanym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „jednostka miary” oraz „ilość”. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmian w formularzach asortymentowo-cenowych, innych niż opisane w pkt 10 – pod rygorem odrzucenia oferty. 12. Oznakowanie dostarczonych wyrobów musi być sporządzone w języku polskim lub angielskim wraz z czytelnymi piktogramami, instrukcje użytkowania, ulotki, opis wyrobu musza być sporządzone w języku polskim, etykiety zewnętrzne (oryginalne) - w języku polskim lub angielskim wraz z czytelnymi piktogramami. Zamawiający dopuszcza załączenie tłumaczenia etykiet, opisów czy ulotek na język polski. 13. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP oraz posiadać na potwierdzenie tego faktu odpowiednie wymagane prawem dokumenty tj. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez uprawniony organ, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017, poz. 211). Oferowany asortyment powinien posiadać Deklarację Zgodności CE, Certyfikat CE. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może przez cały czas realizacji umowy wymagać od Wykonawcy dostarczenia uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. 14. W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie stosownego oświadczenia. 15. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego ( innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe w odniesieniu do produktów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez Wykonawcę produkty będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego – spoczywa na Wykonawcy. 16. Podane w załącznikach do SIWZ parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór. 17. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dostarczył na wezwanie Zamawiającego kopie kart katalogowych oferowanych wyrobów i urządzeń, z zaznaczeniem którego pakietu i której pozycji dotyczą – do wszystkich pozycji z poszczególnych pakietów - celem weryfikacji zgodności oferty z zapisami SIWZ dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 18. Zamawiający może wymagać dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w przypadku wybranych pozycji poszczególnych pakietów. Próbki asortymentu będą traktowane jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ (w rozumieniu przepisu art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) oraz posłużą Zamawiającemu do przeprowadzenia prób użytkowych. Do złożenia próbek Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Próbki należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy, jakiego pakietu i której pozycji pakietu dotyczy i napisem „ próbki” oraz spisem załączonych próbek. 19. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia (nie dotyczy wszystkich części zamówienia), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia z krótszym terminem ważności wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 20. W związku z posiadaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu certyfikatu ISO 9001:2015, Wykonawców obowiązują wszystkie uregulowania prawne obowiązujące w tym zakresie Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33140000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information