„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496460)

Client
Urząd Gminy Mokobody
State
brak
Address
08-124 Mokobody, Plac Chreptowicza 25
Phone
256 411 323
www
www.bip.mokobody.pl
E-Mail
przetargi@mokobody.pl
Created
2019-07-11

Urząd Gminy Mokobody

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody brak tel. 256 411 323 REGON 53637300000000 www.bip.mokobody.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zbieranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mokobody. Rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wskazano w pkt 1.4. b) osiągnięciu poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) oraz osiągnięcie poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412). c) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90510000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information