Budowa drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496459)

Client
Miasto Ząbki
State
mazowieckie
Address
05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
Phone
225 109 700
Fax
225 109 888
www
www.zabki.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@zabki.pl
Created
2019-07-11

Miasto Ząbki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 05-091 Ząbki mazowieckie tel. 225 109 700 fax. 225 109 888 REGON 52728500000000 www.zabki.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w ul. Kaszubskiej i w ul. Andersena na odc. od ul. Kopernika do ul. Maczka w Ząbkach. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: a) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku, b) obsługę geodezyjną budowy, c) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy, d) budowę kanału kanalizacji deszczowej i przykanalików wraz ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi z pierścieniami odciążającymi i włazami żeliwnymi klasy D400, studzienkami ściekowymi z włazem żeliwnym klasy D400, ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym ocynkowanym, wraz z kamerowaniem wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, e) budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, f) budowę jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej, g) usunięcie kolizji układu drogowego z siecią gazową, h) regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wykonaniem pierścieni odciążających, i) wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu, j) powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną, k) dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do PINB. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5 SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 6 SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 7 SIWZ). 4. Informacja o środkach zewnętrznych: • Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia planuje pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. • W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia budowa kanalizacji deszczowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information