Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Jarocinie na potrzeby Klubu Seniora +

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496458)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-07-11

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Jarocinie na potrzeby Klubu Seniora +

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Seniora + na II piętrze w budynku znajdującym się przy ul. T. Kościuszki 16 w Jarocinie. Zakres zamówienia obejmuje prace remontowe polegające m.in. na: 1) remoncie korytarza, w tym m.in.: • zmyciu i oczyszczeniu pod szpachlowanie ścian powyżej boazerii, • zdemontowaniu wykładziny PCV, • zdemontowaniu stolarki drzwiowej do pomieszczeń remontowanych i do schowka, • zdemontowaniu ścianki zamykającej klatkę schodową, • zdemontowaniu istniejącego osprzętu elektrycznego, • wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, doprowadzeniu nowych obwodów elektrycznych do sal dydaktycznych nieobjętych projektem i zakończeniu puszką elektryczną od strony korytarza, • zamontowaniu drzwi zamykających klatkę schodową w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • dwukrotnym szpachlowaniu całości ścian, • wykonaniu sufitu podwieszanego modułowego obniżonego o ca 20,0 cm, • wykonaniu malowania ścian farbami w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • ułożeniu posadzki z paneli o klasie AC5 w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, na podkładzie piankowym gr. 5,0 mm, 2) remoncie sal dydaktycznych nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, w tym m.in.: • zdemontowaniu istniejących pokryć ścian i sufitów z paneli wygłuszających montowanych na ruszcie drewnianym, skuciu luźnych partii tynków, oczyszczeniu ścian, • zdemontowaniu wykładzin PCV, • zdemontowaniu istniejącego osprzętu elektrycznego, • zdemontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, • zamontowaniu nowych okien PCV o podziale i szprosach identycznych z istniejącą stolarką okienną przed demontażem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • wymianie drzwi na nowe, płytowe, pełne z wypełnieniem plastrem miodu wyposażone w jeden zamek patentowy, klamkę, zawiasy, ościeżnicę systemową regulowaną, • wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, • obłożeniu całości ścian płytami GKF klejonymi do podłoża, • pokryciu sufitów płytą GKF na stelażu aluminiowym, • wykonaniu malowania ścian i sufitów farbami wykończeniowymi lateksowymi o bardzo wysokiej odporności na zabrudzenia i ścieranie w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • ułożeniu posadzki z paneli o klasie AC5 w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, na podkładzie piankowym gr. 5,0 mm, 3) remoncie toalet, w tym m.in.: • wyburzeniu istniejącej ścianki wydzielającej toalety, • zdemontowaniu posadzki, • zdemontowaniu istniejącego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, • zdemontowaniu instalacji sanitarnej (wod-kan) w ramach projektowanego remontu, • zdemontowaniu stolarki drzwiowej, • zdemontowaniu stolarki okiennej, • wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, • wykonaniu nowego podejścia pod osprzęt sanitarny włączając się w istniejącą instalację, • zamontowanie nowych okien PCV o podziale i szprosach identycznych z istniejącą stolarką okienną przed demontażem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • wykonaniu ścianek działowych, • wykonaniu ścianek toalet systemowych z płyt HPL, • wykonaniu sufitu podwieszanego modułowego obniżonego o ca 20 cm, • ułożeniu płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,0 m w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • ułożeniu płytek gresowych szkliwionych na posadzce w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • wykonaniu malowania ścian farbami powyżej płytek ceramicznych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • montażu drzwi wewnętrznych, 4) remoncie aneksu kuchennego, w tym m.in.: • zerwaniu istniejącej boazerii drewnianej ściennej, • zmyciu i oczyszczaniu ścian pod szpachlowanie, • zdemontowaniu wykładziny PCV, • zdemontowaniu stolarki okiennej, • zdemontowaniu istniejącego osprzętu elektrycznego, • zamontowanie nowych okien PCV o podziale i szprosach identycznych z istniejącą stolarką okienną przed demontażem w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • wykonaniu nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, • wykonaniu nowego podejścia pod osprzęt sanitarny włączając się w istniejącą instalację, • dwukrotnym szpachlowaniu całości ścian, • wykonaniu sufitu podwieszanego modułowego obniżonego o ca 20,0 cm • wykonaniu na ścianie przeznaczonej pod zabudowę kuchenną pasa płytek międzyszafkowych o wysokości 60,00 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • montażu umywalki, • wykonaniu malowania ścian farbami w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, • ułożeniu posadzki z paneli o klasie AC5 w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, na podkładzie piankowym gr. 5,0 mm, 5) wyposażeniu pomieszczeń sanitarnych, 6) dobudowaniu w istniejącej rozdzielni głównej budynku wyłącznika nadprądowego typu S 303 B 32 A, 7) wykonaniu wewnętrznej linii zasilającej pod tynkiem od istniejącej rozdzielni głównej RG do wymienianej rozdzielni TR zlokalizowanej w pomieszczeniu schowka, 8) wymianie istniejącej tablicy rozdzielczej na nową, 9) wymianę istniejącej instalacji oświetlenia pomieszczeń w zakresie objętym remontem oraz wymianie instalacji gniazd wtyczkowych wg projektu branżowego. Z uwagi na to, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia prowadzone będą w czynnym obiekcie wobec czego Zamawiający wymaga, aby prowadzone były w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostek mających swoją siedzibę w budynku. Powyższe oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania Zamawiającemu (na min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji) zakresu robót i uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i terminu realizacji prac. Roboty budowlane opisane powyżej będą wykonane w ramach remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Jarocinie na potrzeby Klubu Seniora +. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 7 do SIWZ, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Przedmiar robót – Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnoś

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information