Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496449)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-07-11

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 48 części: I Szkoła Podstawowa w Brzeznej, Brzezna 447 zakup i dostawa: Część 1: Woda mineralna Część 2: Przyprawy Część 3: Produkty przemiału ziarna Część 4: Różne artykuły Część 5: Dodatki deserowe Część 6: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 7: Ryby, mrożonki Część 8: Warzywa, owoce, kiszonki Część 9: Jaja Część 10: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 11: Pieczywo Część 12: Nabiał i jego przetwory II Szkoła Podstawowa w Podegrodziu, Podegrodzie 6 zakup i dostawa: Część 13: Woda mineralna Część 14: Przyprawy Część 15: Produkty przemiału ziarna Część 16: Różne artykuły Część 17: Dodatki deserowe Część 18: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 19: Ryby, mrożonki Część 20: Warzywa, owoce, kiszonki Część 21: Jaja Część 22: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 23: Pieczywo Część 24: Nabiał i jego przetwory III Szkoła Podstawowa w Olszanie, Olszana 127 zakup i dostawa: Część 25: Woda mineralna Część 26: Przyprawy Część 27: Produkty przemiału ziarna Część 28: Różne artykuły Część 29: Dodatki deserowe Część 30: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 31: Ryby, mrożonki Część 32: Warzywa, owoce, kiszonki Część 33: Jaja Część 34: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 35: Pieczywo Część 36: Nabiał i jego przetwory IV Gminny Żłobek w Podegrodziu, Podegrodzie 525 zakup i dostawa: Część 37: Woda mineralna Część 38: Przyprawy Część 39: Produkty przemiału ziarna Część 40: Różne artykuły Część 41: Dodatki deserowe Część 42: Mięso, wędliny, drób i jego przetwory Część 43: Ryby, mrożonki Część 44: Warzywa, owoce, kiszonki Część 45: Jaja Część 46: Wyroby ciastkarskie i ciasta Część 47: Pieczywo Część 48: Nabiał i jego przetwory Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3.4. Dostawy zamawianych towarów odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, z tym że: a) warzywa i owoce świeże, pieczywo oraz mięso i jego przetwory –codziennie, b) artykuły różne, przyprawy, produkty przemiału ziarna, ryby i mrożonki, jaja, wyroby ciastkarskie i ciasta, dodatki deserowe, nabiał i jego przetwory – dwa razy w tygodniu, c) woda mineralna – dwa razy w miesiącu, d) w szczególnych przypadkach wykonawca zobowiązany będzie wykonać dostawę na żądanie. 3.5. Informacje na temat asortymentu kolejnych dostaw przekazywana będzie przez Zamawiającego telefonicznie lub mailem na co najmniej dwa dni przed terminem jej realizacji. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie -Wykonawca wykona je w ciągu 24 godzin. 3.6. Dostawy muszą być zrealizowane w dni powszednie, w godzinach 6:00 –7:00 rano lub w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. Miejscem dostawy są: a) Szkoła Podstawowa w Brzeznej, Brzezna 245, 33-386 Podegrodzie, b) Szkoła Podstawowa w Olszanie, Olszana 127, 33-386 Podegrodzie, c) Szkoła Podstawowa w Poegrodziu, 33-386 Podegrodzie 6, d) Gminny Żłobek w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 525. 3.7. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty spożywcze objęte dostawą muszą spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, w szczególności: a) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty; b) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia; c) posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu; d) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne; e) muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasą I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 123/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. 3.8. Pojemność, gramatura produktu nie może znacząco odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. Dopuszczalna tolerancja wynosi +/-20%-. W przypadku zaoferowania produktu o innej niż wskazana przez Zamawiającego pojemności/gramaturze, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu daje ilość jakiej żąda Zamawiający. 3.9. Dostarczone artykuły muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, data spożycia winna być: a) nie krótsza niż ½ okresu przydatności podanego na opakowaniu produktu: dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, b) najwyższej jakości: dotyczy części: 8, 9, 20, 21, 32, 33, 44, 45. c) z bieżącej produkcji: dotyczy części: 6, 18, 30, 42 d) maks.12 godz. od momentu wypieku, świeże z bieżącej produkcji z wył. bułki tartej: dotyczy części: 10, 11, 22, 23, 34, 35, 46, 47. 3.10. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw w ilości mniejszej niż podana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 30% wartości zamówienia podstawowego. 3.13. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowość: Brzezna, Podegrodzie, Olszana, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15981000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information