Zakup, dostawa i montaż wyposażenia stołówek szkolnych w ramach zadań realizowanych przez Miasto Krasnystaw w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496441)

Client
Miasto Krasnystaw
State
lubelskie
Address
22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 29
Phone
082 5762157
Fax
082 5762377
www
www.krasnystaw.pl
E-Mail
miasto@krasnystaw.pl
Created
2019-07-11

Miasto Krasnystaw

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Krasnystaw Plac 3 Maja 29 29 22-300 Krasnystaw lubelskie tel. 082 5762157 fax. 082 5762377 REGON 11019791900000 www.krasnystaw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia stołówek szkolnych w ramach zadań realizowanych przez Miasto Krasnystaw w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia stołówek szkolnych w ramach zadań „Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części: Część I: Dostawa wyposażenia stołówki szkolnej w ramach zadania „Modernizacja stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie” Część II: Dostawa wyposażenia stołówki szkolnej w ramach zadania „Modernizacja stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie” Część III: Dostawa mebli wykonywanych na wymiar na potrzeby stołówki szkolnej w ramach zadania „Modernizacja stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie” Część IV: Dostawa wyposażenia stołówki szkolnej w ramach zadania „Modernizacja stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie”. Część V: Dostawa mebli ze stali nierdzewnej wykonywanych na wymiar na potrzeby stołówki szkolnej w ramach zadania „Modernizacja stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie” 2. Zakres zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w załączniku Opis przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 4. Wyposażenie, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz: 1) posiadać deklarację CE, 2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, 3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim, 4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 5. Wyposażenie, jeżeli nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, musi spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 2-4.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39000000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information