Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496437)

Client
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
State
łódzkie
Address
96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego 5
Phone
468 144 201
Fax
468 142 628
www
www.rawamazowiecka.pl
E-Mail
inwestycje@rawamazowiecka.pl
Created
2019-07-11

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pl. Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka łódzkie tel. 468 144 201 fax. 468 142 628 REGON 52648100000000 www.rawamazowiecka.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 1) bieżące utrzymanie czystości, poprzez zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” tj. papier, folia, butelki, korki od butelek, niedopałki papierosów, rozbite szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, gruz, piasek itp. (bez względu na źródło pochodzenia), 2) koszenie pasów zielonych i rowów przyulicznych w miarę potrzeb tj. gdy trawa osiągnie wysokość 10cm wraz ze zbieraniem skoszonego materiału, 3) pielęgnację istniejącego drzewostanu w pasach ulicznych (podlewanie, nawożenie, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów, cięcia formujące w obrębie koron drzew na bieżąco w razie potrzeb), 4) pielęgnację istniejących w pasach ulicznych krzewów (podlewanie, nawożenie, usuwanie suszu, przycinanie), 5) pielęgnację istniejących w pasach ulicznych bylin (podlewanie, nawożenie, usuwanie suszu i kwiatostanów), 6) korowanie (materiał Zamawiającego), 7) usuwanie martwych drzew wraz z karpiną, 8) odchwaszczanie trawników, 9) wymiana ziemi i dosiew trawy, 10) usuwanie wiatrołomów, 11) grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, 12) przycinanie gałęzi pochodzących z posesji sąsiednich na zlecenie Zamawiającego, 13) dokonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów z materiału Zamawiającego oraz ich pielęgnacja i podlewanie, 14) likwidację odrostów przy drzewach i pniach według potrzeb, 15) przycinanie drzew i krzewów zasłaniających znaki drogowe, 16) naprawa i konserwacja ławek z materiały Wykonawcy, 17) mycie ławek posadowionych w pasach drogowych, 18) usuwanie odpadów (zgrabiona trwa, wycięte drzewa, przycięte gałęzie oraz odpady stałe) wraz z wywozem na składowisko odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, 19) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia drewna z wycinki, przecinki, pielęgnacji drzew do Urzędu Miasta w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub zagospodarowania go zgodnie z decyzją Zamawiającego. 20) Mycie ławek zlokalizowanych w pasach zielonych według bieżących potrzeb. Wykaz terenów objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do SIWZ będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. 1) Należy stosować szczególne środki ostrożności ze względu na parkujące samochody jak też czasowe wygrodzenie terenu. W przypadku wystąpienia w/w utrudnień Zamawiający przewiduje indywidualne odstępstwa; 2) Prace w porze nocnej, mogą być wykonywane z zachowaniem dopuszczalnego poziomu hałasu. 3) Wykonawca musi zapewnić całodobową łączność z osobą nadzorującą prace. 4) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących zdarzeń w terenie. 5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego monitoringu porządku terenów objętych umową. 6) Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu i środków transportu. Uzyskane w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia odpady Wykonawca przekaże na własny koszt na składowisko odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów na koniec każdego miesiąca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia robót. 7) Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77314100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościow

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information