Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496435)

Client
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
State
mazowieckie
Address
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2
Phone
22 56 54 652,
Fax
22 565 46 14
www
https://www.archiwa.gov.pl
E-Mail
ikoscielniak@archiwa.gov.pl ,
Created
2019-07-11

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2 02-517 Warszawa mazowieckie tel. 22 56 54 652, fax. 22 565 46 14 REGON 10050000000000 https://www.archiwa.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w podziale na 3 części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami na potrzeby realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Oprogramowanie zostanie wykorzystane przy tworzeniu i utrzymaniu systemu informatycznego Archiwum Dokumentów Elektronicznych, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” na podstawie porozumienia nr POPC.02.01.00000085/1800 o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” zawartego w dniu 10 maja 2018 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 osobne części. Część I - Dostawa 5 licencji oprogramowania do optymalizacji baz danych, monitorowania pracy systemu oraz tworzenia i testowania oprogramowania: Jetbrains All Products Pack Commercial lub równoważnego; Część II - Rozbudowa istniejącego rozwiązania zabezpieczenia brzegu sieci (IDS/IPS) opartego na infrastrukturze Fortigate FG-500E i FortiAnalyzer o licencje Fortigate-VM lub równoważne na co najmniej: • 4 wirtualne procesory • 6 GB RAM; Część III - Dostawa licencji oraz oprogramowania do administracji baz danych Postgres, EDB Postgres (dla wersji bazy PostgreSQL 10 i 11) lub równoważne zgodnie z poniższym: 1 - Oprogramowanie EDB Postgres Standard wraz z licencjami umożliwiającymi korzystanie z oprogramowania przez okres gwarancji, dla 8 vCPU na platformie Linux Parametry równoważności w zakresie ww. części zamówienia zostały szczegółowo opisane w Części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48900000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information