Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w dzielnicy Maroko Nowiny. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „Gniazdo cyklistów”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496434)

Client
Miasto Rybnik
State
śląskie
Address
44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego 2
Phone
+48324392302
Fax
+48324224124
www
www.rybnik.eu
E-Mail
zam_pub@um.rybnik.pl
Created
2019-07-11

Miasto Rybnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Rybnik Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik śląskie tel. +48324392302 fax. +48324224124 REGON 27625543000000 www.rybnik.eu

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w dzielnicy Maroko Nowiny. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „Gniazdo cyklistów”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót inżynieryjnych, których celem jest zagospodarowanie części tzw. „dolnego boiska” szkoły. Ogólny zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia: - wycinka drzew (w tym drzew na poziomie boiska górnego, wyniesionego ok. 2,2 m powyżej poziomu boiska dolnego), - geodezyjne prace pomiarowe, - rozbiórka części istniejącej nawierzchni asfaltowej, - rozbiórka obrzeży betonowych, - korytowanie, - wywóz i utylizacja urobku z robót rozbiórkowych i ziemnych, - założenie nowych obrzeży, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni asfaltowej, - aplikacja na nawierzchni asfaltowej elementów kreatywnego placu zabaw z materiału termoplastycznego; miasteczko ruchu drogowego z oznakowaniem mobilnym oraz pole do gry w „zbijaka” / „dwa ognie”. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem etapizacji zamówienia i terminów realizacji robót przy założeniu, że wartość robót w żadnym etapie – za wyjątkiem etapu ostatniego objętego płatnością końcową (tj. podlegającego zapłacie po rozliczeniu i po odbiorze końcowym) – nie przekroczy 20% ceny ofertowej. Opracowany harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy w celu uzyskania jego akceptacji. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, które to dokumenty wraz z planem sytuacyjnym i dokumentacją fotograficzną stanowią załącznik do SIWZ. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia pozwoli na korzystanie z terenu rekreacyjnego przez wszystkich użytkowników, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Możliwe będzie prowadzenie zabaw i gier integracyjnych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - wykonanie robót ziemnych - wykonanie robót nawierzchniowych W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112720-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information