Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodków specjalistycznych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496433)

Client
Gmina Dębno
State
małopolskie
Address
32-852 Dębno, Wola Dębińska 240
Phone
146 658 714
Fax
146 658 722
www
http://www.gminadebno.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@gminadebno.pl
Created
2019-07-11

Gmina Dębno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dębno Wola Dębińska 240 32-852 Dębno małopolskie tel. 146 658 714 fax. 146 658 722 REGON 54035700000000 http://www.gminadebno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodków specjalistycznych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z ternu Gminy Dębno do następujących ośrodków specjalistycznych: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniaki, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Tarnowie, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Opiekuńczo- Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. 2. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. ferii zimowych, przerw świątecznych oraz dni zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, jako dni wolne od zajęć. 3. Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były „na wyłączność” tzn., Zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe znajdowały się inne osoby poza uprawnionymi przez Zamawiającego, tj.” 1) Realizatorami zamówienia (kierowca i opiekun) 2) Dziećmi (mieszkańcy Gminy Dębno). 4. W uzasadnionych przypadkach w pojeździe może znajdować się rodzic lub opiekun prawny przewożonego dziecka, bądź inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego (np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby). 5. Oprócz kierowcy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z dziećmi musi jechać przygotowany do tej pracy pełnoletni opiekun zapewniający pomoc w przemieszczaniu się z domu lub szkoły. 6. Opiekunem powinna by osoba dorosła, sprawna fizycznie oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od rodzica/opiekuna, w czasie przewozu a także w czasie przejścia z pojazdu do ośrodka specjalistycznego do pojazdu aż do chwili przekazania go rodzicowi/opiekunowi. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 8. Liczba dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci. 10. Wykonawca zobowiązany jest ustalić szczegółowe godziny kursów z dyrektorem ośrodka specjalistycznego (na podstawie tygodniowego planu zajęć uczniów), następnie na tej podstawie przygotuje i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram dowozu uczniów. 11. Harmonogram ma uwzględniać jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: 1) dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej. Ze względu na swój stan psychofizyczny dzieci nie powinny przebywać zbyt długo w przewożonym pojeździe (np. w sytuacji „kompletowania” grupy do przewozu). Należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu przewozu jak i odwozu dzieci, 2) dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie punktualnie zajęć lekcyjnych. 12. Pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia, muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NNW ( od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument, że potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczonych od odpowiedzialności fizycznej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, oraz inne dokumenty, jeśli wymagają tego przepisy prawa oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowanie pojazdami, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917z późn. zm.). 14. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o prace wykonuje samodzielnie, to wymóg zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) Żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny. Na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu 1) W przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w punkcie 15, Zamawiający nałoży na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information