Przebudowa budowli stawowej – zastawki na budowlę spustowo-przelewową na zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim w ramach realizacji operacji pt. „Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim” – Etap I

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496428)

Client
Urząd Miejski
State
łódzkie
Address
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
Phone
422 111 173
Fax
422 111 168
www
www.bip.konstantynow.pl
E-Mail
ti@konstantynow.pl
Created
2019-07-11

Urząd Miejski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki łódzkie tel. 422 111 173 fax. 422 111 168 REGON 52564200000000 www.bip.konstantynow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa budowli stawowej – zastawki na budowlę spustowo-przelewową na zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim w ramach realizacji operacji pt. „Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim” – Etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej zastawki na budowlę spustowo - przelewową na zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim, na działce o nr ewid. 1/2 obręb K-13 Konstantynów Łódzki, ul. Łaska 64/66, gm. Konstantynów Łódzki, powiat pabianicki. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze, 2) demontaż kładki dla pieszych nad zastawką, 3) wykonanie grodzi z worków z piasku na wlocie do przepustu przy moście drogowym i przed zastawką, 4) demontaż zastawki, 5) demontaż ubezpieczeń betonowych skarp rowu na odcinku zajętym pod rurociąg, 6) montaż studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego oraz przyczółków wlotowego i wylotowego, 7) uzupełnienie kostką brukową ciągu chodnika dla pieszych, 8) porządkowanie terenu i obsiew mieszankami traw, 9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą studzienki i rurociągów wlotowego i wylotowego. 3. Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w „dokumentacji projektowej” stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 7 do SIWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i realizowane w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00060-6523.2-SW0510033/18 z dnia 31.12.2018 r. 6. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub certyfikatu wydanego przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 8. Zaleca się Wykonawcom, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonanie wizji lokalnej w terenie wraz z bezpośrednim otoczeniem w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie należy do przedmiotu zamówienia i z tytułu przeprowadzenia wizji w terenie Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego. Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej we własnym zakresie – Zamawiający informuje, iż nie będzie stroną organizującą i przeprowadzającą wizję lokalną w terenie. 9. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV.2.2 SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45240000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information