Utrzymanie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2019 roku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496422)

Client
Miasto Radomsko
State
łódzkie
Address
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
Phone
446 854 571
Fax
044 6854513, 6854521
www
https://bip.radomsko.pl
E-Mail
zamowienia@radomsko.pl
Created
2019-07-11

Miasto Radomsko

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko łódzkie tel. 446 854 571 fax. 044 6854513, 6854521 REGON 59064823800000 https://bip.radomsko.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2019 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg o nawierzchni twardej ulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2019 roku poprzez: a) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, b) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych , - masą mineralno -bitumiczną, - metodą powierzchniowego utrwalania- przy użyciu urządzenia typu PATCHER, - masą z materiału złomowego przerobionego w recyklerze, c) regulacja infrastruktury dróg (studzienek, włazów i kratek ściekowych), d) frezowanie nawierzchni dróg. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt umowy - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ, 2) przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące dodatek nr 10 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmujące cały zakres rzeczowy, robót budowlanych opisanych w przedmiarze robót w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych np. kierowców samochodów, operatorów sprzętu niezbędnego do należytego wykonywania robót budowlanych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób świadczących usługi w ramach prowadzącej działalności gospodarczej np. dostawców kruszywa. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 8 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Na etapie realizacji umowy wykonawca (podwykonawca) zobowiązany będzie zgodnie z § 10 projektu/wzoru umowy stanowiącej dodatek nr 8 do SIWZ złożyć stosowne oświadczenie dot. spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy opisanych w pkt II.7) niniejszego ogłoszenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku n

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information