Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowy oświetlenia, a także projektu i robót w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Żorach w ramach projektu pn.: „Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświ

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496417)

Client
Gmina Miejska Żory
State
śląskie
Address
44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25 25
Phone
32 4348245
Fax
32 4348248
www
www.um.zory.pl
E-Mail
umzory@um.zory.pl
Created
2019-07-11

Gmina Miejska Żory

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25 25 44-240 Żory śląskie tel. 32 4348245 fax. 32 4348248 REGON 27625554200000 www.um.zory.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przebudowy oświetlenia, a także projektu i robót w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Żorach w ramach projektu pn.: „Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświ

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie i modernizacji oświetlenia ulicznego w Żorach w ramach projektu pn.: „Inteligentne oświetlenie w Żorach – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA”. Zamówienie obejmuje kompleksową wymianę oświetlenia, tj. demontaż starych i montaż nowych opraw o łącznej mocy nie przekraczającej 108,09 kW, wraz z wymianą: części słupów wraz z fundamentami, wysięgników, fragmentu linii kablowej, istniejących szaf oświetlania ulicznego na szafy wyposażone w system sterowania oświetleniem ulicznym. Jeżeli w dokumentacji przetargowej element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy pzp, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentacji przetargowej, tj. minimalny strumień świetlny [lm], a także skuteczność (wydajność) świetlną [lm/W] zgodne z tabelą nr 5 PFU. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie jakie elementy zostały zmienione i określić jakie elementy w ich miejsce proponuje. Ponadto winien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information