Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496413)

Client
Gmina Czermin
State
podkarpackie
Address
39-304 Czermin, Czermin 140 140
Phone
17 77 40 246
Fax
17 77 41 921
www
www.czermin.pl
E-Mail
gczaja@czermin.pl
Created
2019-07-11

Gmina Czermin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czermin Czermin 140 140 39-304 Czermin podkarpackie tel. 17 77 40 246 fax. 17 77 41 921 REGON 69058189600000 www.czermin.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 570 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy PLN 00/100) na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czerminie ”. 4.2. Szczegółowe warunki zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp: 4.2.1. Przewidywany termin wykorzystania kredytu: 25.07.2019r. w transzach według potrzeb Zamawiającego. 4.2.2. Kredyt zostanie wykorzystany zgodnie z uchwałą nr X/69/2019 Rady Gminy w Czerminie z dnia 17 czerwca 2019 r. 4.2.3. Kredyt będzie przekazany na żądanie Zamawiającego, jednorazowo na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy. 4.2.4. Karencja w spłacie kredytu do 30 stycznia 2020 r. 4.2.5. Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2034 r. 4.2.6. Spłata odsetek miesięczna, począwszy od pierwszego dnia, w którym wykorzystano transzę kredytu po otrzymaniu pisemnej informacji o wysokości odsetek. 4.2.7. Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Wykonawcy. 4.2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat. 4.2.9. Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy. 4.2.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat. 4.2.11. Spłata kapitału nastąpi w 180 ratach miesięcznych płatne na koniec każdego miesiąca , począwszy od 31.01.2020r. w kwocie 19 850,00zł . Ostatnia rata 31.12.2034r. w kwocie 16 850,00zł , 4.2.12. Oprocentowanie kredytu stanowi koszty obsługi kredytu. 4.2.13. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 4.2.14. Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 4.2.15. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy. 4.2.16. Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 4.2.17. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa). 4.2.18. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych. 4.2.19. Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń. 4.2.20. Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno – prywatnym. 4.2.21. Zamawiający udostępni jako załączniki do niniejszej specyfikacji dodatkowe dokumenty potwierdzające jego kondycję finansową tj. Rb-28s – wydatki wg stanu na dzień 31.03.2019r. , Rb-27s. – dochody wg stanu 31.03.2019r., Rb-z – zobowiązania wg stanu na dzień 31.03.2019r. , Rb-nds - nadwyżka, deficyt wg stanu na dzień 31.03.2019r. , Rb-n – należności wg stanu na dzień 31.03.2019r. 4.2.22. Uchwały i zarządzenia budżetowe oraz WPF dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.czermin.biuletyn.net 4.2.23. Opinie RIO dostępne są na stronie: www.czermin.biuletyn.net

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information