Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. na podstawie biletów.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496411)

Client
Biuro Obsługi Szkolnictwa
State
wielkopolskie
Address
62-540 Kleczew, Plac Kościuszki 7/1 7
Phone
63 2700980
Fax
63 2700981
www
www.edukacja.kleczew.pl
E-Mail
bosz@edukacja.kleczew.pl
Created
2019-07-11

Biuro Obsługi Szkolnictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Biuro Obsługi Szkolnictwa Plac Kościuszki 7/1 7 62-540 Kleczew wielkopolskie tel. 63 2700980 fax. 63 2700981 REGON 31023248900000 www.edukacja.kleczew.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kleczew w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. na podstawie biletów.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych w okresie od 02.09.2019r. do 26.06.2020r., z wyłączeniem okresu ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleczew - na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy dla uczniów następujących placówek oświatowych Gminy Kleczew: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym, Szkoła Podstawowa w Sławoszewku, Szkoła Podstawowa w Koziegłowach, Szkoła Podstawowa w Złotkowie. Usługa objęta przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będzie w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.). Opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej zapewni Zamawiający, a Wykonawca w ramach usługi zapewni darmowy przejazd dla ośmiu (8) opiekunek, po jednej opiekunce na każdej trasie. Zamawiający ustali indywidualnie na każdej trasie z Wykonawcą miejsce, z którego Wykonawca zabierze opiekuna dla danej grupy uczniów. Wykonawca zobowiązany będzie zawsze w pierwszej kolejności zabrać opiekuna i dopiero wtedy może rozpocząć dowóz uczniów z ustalonych dla danej trasy przystanków. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejscowości, w której uczeń wsiada, do danej szkoły - najpóźniej do godz. 7:55 oraz ze szkoły do miejscowości w której uczeń wsiadał, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wyjściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą być one śliskie. Zamawiający wymaga, aby autobusy służące Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia (wykazane w załączniku numer 3), nie były starsze niż 20 lat. Autobus zastępczy w przypadku awarii każdorazowo powinien spełniać analogiczne/podobne parametry do autobusu czasowo wyłączonego ze świadczenia usług i w żadnym przypadku nie może być starszy niż 20 lat.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca za przednią szybą autobusu umieszczał dodatkowo widoczną tablicę o treści „Przewóz uczniów”. Wymagania o których mowa w artykule 29 ust 3a ustawy Pzp: zamawiający przewiduje wymagania o których mowa w artykule 29 ust 3a ustawy. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040 ze zm.). Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na kierowaniu autobusami; sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w lit. a), uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy załącznik nr 9 § 7 do SIWZ. Przystanki muszą być zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników drogi publicznej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym – w sposób uwzględniający punktualne dotarcie uczniów na zajęcia i powrót po zajęciach w szkole. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupywanych biletów na poszczególnych trasach w poszczególnych miesiącach – w zależności od ilości dzieci korzystających z dowozów. Przewóz uczniów do placówek szkolnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 z późn.zm). Ilość dni nauki w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. - wynosi 188 dni. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym. Liczba przewożonych osób nie może być większa od dopuszczalnej liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością pojazdów, zapewniającą dowóz wszystkich uczniów każdego dnia zajęć szkolnych, o stanie technicznym zgodnym z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn.zm.).W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania autobusu rezerwowego i do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Przewóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów jazdy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego harmonogramu przewozów z powodu zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych, dni rekolekcji, egzaminów zewnętrznych, skrócenia zajęć itp. Odstępstwa od harmonogramu przewozów nie stanowią dodatkowych zadań i należy je wkalkulować w cenę biletu. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla uczniów na określonej trasie. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów i pozostających w związku z przewozem. Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia: ilość uczniów:- od 2 wrzesień 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.: dziennie – ok. 322 uczniów, dni dowozów w okresie od 2 września do 26 czerwca 2020 - 188 dni, Powyższe dane są danymi szacunkowymi i zostały ustalone na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60100000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wymagania dotyczące wadium Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Forma wadium - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach b

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information