Robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496409)

Client
Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
State
śląskie
Address
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
Phone
(032) 7351547, 7351637
Fax
327 351 636
www
www.nfz-katowice.pl
E-Mail
inwestycje@nfz-katowice.pl
Created
2019-07-11

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki ul. Kossutha 13 40-844 Katowice śląskie tel. (032) 7351547, 7351637 fax. 327 351 636 REGON 15447382000300 www.nfz-katowice.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: - rozbudowę budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie o szyb windy od strony zachodniej (…); - przebudowę ww. budynku w celu przystosowania dla obsługi osób niepełnosprawnych, w tym wykonanie nowych stanowisk obsługi interesariusza wyposażonych w nowe lady biurowe, instalacje elektryczne, instalacje komputerowe, oświetlenie, system telewizji przemysłowej CCTV. Na opis przedmiotu zamówienia składa się: 1) formularz opis przedmiotu zamówienia; 2) dokumentacja projektowa (projekty oraz przedmiary) załączona do SIWZ; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w skrócie: STWiOR, załączone do SIWZ; 4) decyzje, w tym pozwolenie na budowę, oraz opinia załączone do SIWZ. Uwaga! Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy drogi dojazdowej od strony ul. Czartoryskiego w Częstochowie, o której mowa w pozwoleniu na budowę. ---Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a pzp. ---Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia przeznaczenie dla osób niepełnosprawnych oraz wszystkich użytkowników (pracowników), zgodnie z art. 29 ust.5 pzp. ---W formularzu opis przedmiotu zamówienia jako treść oferty Wykonawca winien podać nazwę producenta oferowanego dźwigu osobowego oraz nazwę producenta systemu telewizji przemysłowej CCTV. ---Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. ---Zgodnie z art. 36a ust.1 pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (kwestię opisuje SIWZ). 3. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materiały i urządzenia (w tym dźwig osobowy, system telewizji przemysłowej CCTV), a także na pozostałe elementy zamówienia, które można objąć gwarancją lub rękojmią za wady (w tym meble), na warunkach określonych we wzorze umowy. Wykonawca winien udzielić na przedmiot zamówienia 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, za wyjątkiem systemu telewizji przemysłowej CCTV, na który Wykonawca winien udzielić 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, kończy zaś wraz z upływem odpowiednio 36 albo 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów konserwacyjnych zainstalowanego dźwigu osobowego oraz zainstalowanego systemu telewizji przemysłowej CCTV na warunkach określonych we wzorze umowy. 4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zależności od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcę, czy podwykonawcę) przedłoży Zamawiającemu (jednej z osób wskazanych w umowie) oświadczenie, iż osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia (umowy) czynności, co do których przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy. W SIWZ określono zasady dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). 5. Robota budowlana będąca przedmiotem niniejszego postępowania stanowi część zamówienia na wszystkie roboty budowlane Śląskiego OW NFZ w roku 2019 (zamówienie udzielane w częściach).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45223210-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information