Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496408)

Client
Gmina Stare Babice
State
mazowieckie
Address
05-082 Stare Babice, Rynek 32
Phone
0-22 722 95 36
Fax
0-22 722 95 36
www
www.bip.stare-babice.waw.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl
Created
2019-07-11

Gmina Stare Babice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stare Babice Rynek 32 05-082 Stare Babice mazowieckie tel. 0-22 722 95 36 fax. 0-22 722 95 36 REGON 13271855000000 www.bip.stare-babice.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice. 2. W zakresie dostawy wraz z montażem/instalacją urządzeń, systemów i pozostałych elementów systemu monitoringu wymienionych w dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, niniejszej umowie, SIWZ i polega m. in. na przebudowie pomieszczenia Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz wyposażeniu pomieszczenia i zaplecza technicznego systemu w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym, tj.: 1) wyburzenie ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 39 i 40 (UG Stare Babice, ul. Rynek 21); 2) przebudowie instalacji elektrycznej; 3) naprawy po wykonanych pracach budowlanych, odnowienie pomieszczenia (dołożenie wykładziny po wyburzonej ścianie, naprawy tynku, malowanie itp.); 4) dostarczenie/wykonanie zabudowy meblowej (blat operatorów); 5) dostarczenie mebli i wyposażenia CMW; 6) dostarczenie i zamontowanie dwóch kamer kopułowych z doświetlaczem IR, włączenie ich do systemu monitoringu; 7) dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie stacji operatorskich wraz z niezbędnymi licencjami i oprogramowaniem; 8) dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie joysticków 3D; 9) wykonanie dedykowanego stelaża monitorów dla potrzeb CMW – konstrukcja stalowa; 10) dostawa, montaż i konfiguracja monitorów ściany wizyjnej; 11) wykonanie instalacji sygnałowej, zasilającej i sterującej monitorów do pomieszczenia serwerowni; 12) dostawę, instalację i uruchomienie systemu VMS na istniejącym serwerze; 13) dostawę, instalację i konfigurację stacji do obsługi ściany wizyjnej; 14) dostawę i instalację kontrolera dostępu CMW z oprogramowaniem typu Embedded; 15) dostarczenie i zamontowanie czytnika kart standardu RFID Mifare 13,56 MHz w miejscu istniejącego czytnika oraz włączenie go do istniejącego systemu, dostarczenie kart do czytnika (minimum 6 szt.); 16) dostawę i instalację półki dyskowej na 60 dysków; 17) przeniesienie istniejących kamer do nowego systemu i skonfigurowanie ich według wytycznych przedstawicieli Zamawiającego; 18) wyposażeniu Głównego Punku Dystrybucyjnego; 19) konfiguracji i uruchomieniu systemu monitoringu systemu wizyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, niniejszą umową i wiedzą techniczną; 20) przeprowadzeniu testów sprawdzających działanie i funkcjonowanie systemu łącznie z aplikacjami dostępnymi na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS; 21) przeprowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi i zarządzania systemem tj.: a) przed terminem szkolenia wymagane jest uzgodnienie programu, miejsca i innych szczegółów dotyczących szkolenia z Zamawiającym; b) w terminie wykonania prac (szkolenie należy przeprowadzić na skonfigurowanym i działającym systemie) Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla informatyków i użytkowników Systemu (operatorów) w siedzibie Zamawiającego; c) koszty organizacji szkolenia oraz dojazdu na miejsce szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia personelu szkolącego (w tym wykładowców) pokrywa Wykonawca; d) Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie użytkowania i administrowania rozwiązań dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia; e) szkolenie użytkowników systemu powinno trwać nie mniej niż 12 godzin w rozbiciu dwóch lub trzech dni; szkolenie użytkowników systemu obejmuje obsługę i użytkowanie systemu w oparciu o wiedzę teoretyczną i praktyczną (szkolenia praktyczne odbywać się będą na działającym systemie Zamawiającego w Centrum Monitoringu) tj.: - użytkowania wszystkich funkcjonalności Systemu; - terminów i zakresów przeglądów; - metodologii usuwania awarii; - wytycznych i przepisów BHP. f) szkolenie powinno gwarantować umiejętność prawidłowej i bezpiecznej obsługi elementów systemu oraz musi być przeprowadzone w języku polskim; g) szkolenie informatyków powinno trwać nie krócej niż 6 godzin; h) uczestnicy szkolenia mają otrzymać niezbędne materiały szkoleniowe w tym m. in.: instrukcję administrowania systemem w języku polskim, instrukcję obsługi systemu w języku polskim; i) po zakończeniu szkoleń zostanie sporządzony protokół i zostanie dołączony do dokumentacji powykonawczej; protokół musi zawierać m.in. program szkoleń, listy obecności, informacje dotyczące sprawdzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. 22) opracowaniu dokumentacji powykonawczej (minimum 2 komplety w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej zapisana na nośniku USB) zawierającej między innymi: a) instrukcje obsługi systemu i sprzętu w języku polskim; b) protokoły zawierające wyniki pomiarów i testów; c) schemat rozpływu włókien światłowodowych i przewodów elektrycznych; d) certyfikaty jakości, atesty techniczne na wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy; e) wykaz ilościowy i wartościowy wyposażenia stałego oraz zamontowanych urządzeń zawierający nazwy: producenta, modelu i numery seryjne dostarczonego sprzętu, wraz z jego cenami jednostkowymi netto i brutto oraz koszty robocizny netto i brutto. f) instrukcje techniczne, w tym instrukcje eksploatacji dostarczonych elementów systemu, g) karty gwarancyjne, dokumenty licencyjne, deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE, dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia posiadają homologację oraz inne dokumenty wystawione przez producentów, importerów lub dostawców elementów systemu; h) protokół potwierdzający przeprowadzenie szkolenia zgodnie z pkt 21 powyżej; i) w ramach dokumentacji Wykonawca ma także obowiązek zapewnienia i przekazania na własny koszt wszystkich niezbędnych do funkcjonowania systemu licencji i certyfikatów w tym też haseł, kluczy, kodów itp. licencje i certyfikaty przekazane Zamawiającemu muszą być bezterminowe i po przekazaniu stać się jego własnością; przekazanie licencji i certyfikatów w tym też haseł, kluczy, kodów itp. Zamawiającemu nie może przekroczyć terminu końcowego odbioru systemu; j) w ramach dokumentacji Wykonawca ma również obowiązek przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji zawierającą listę wszystkich dostarczonych elementów pozwalającą na ich identyfikację (takie jak: producent, model, numer seryjny SN, adresację IP, hasła, itd.), schemat obejmujący wszystkie elementy Systemu wraz z topologią połączeń, ostateczną konfiguracją Systemu; k) dokumentację powykonawczą, o której mowa w lit. a – j) powyżej Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed odbiorem w celu zapoznania się z jej zawartością oraz akceptacji przedstawionych dokumentów; l) dokumentacja powykonawcza w zakresie określonym powyżej musi być sporządzona w języku polskim. 23) technicznym odbiorze końcowym przebudowanego systemu monitoringu wizyjnego gminy; 3. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedmiotowego zamówienia po jego wykonaniu zawrze z jednostką budżetową tj. Strażą Gminną Gminy Stare Babice odrębną umowę na podstawie art. 4 pkt 8 w zakresie usługi asysty technicznej, tj.: 1) Przedmiot asysty technicznej będzie obejmował w szczególności: a) aktualizację oraz instalację poprawek (w tym związanych z poprawą bezpieczeństwa) oprogramowania urządzeń oraz systemu, b) diagnozowanie i usuwanie usterek systemowych, błędów oprogramowania itp., c) konfigurację istniejących urządzeń i oprogramowania według wytycznych Zamawiającego, d) dołożenie/skonfigurowanie nowych składników /urządzeń do systemu, e) konfigurację urządzeń będących w strukturze monitoringu wizyjnego w porozumieniu z firmami i podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego – dotyczy przypadków rozbudowy monitoringu lub serwisu urządzeń (np. kamer) będących w strukturze monitoringu, f) konfigurację uprawnień operatorów, g) wydzielenie uprawnień systemowych wraz z konfiguracją nowych stanowisk operatorskich, h) administrowanie systemem, i) wykonanie w okresie realizacji umowy minimum dwa razy do roku (w przypadku dwóch konserwacji w roku należy ją wykonać w odstępach półrocznych) konserwacji systemu monitoringu polegającej na: - sprawdzeniu prawidłowości działania systemu zarządzania video; - konserwacji systemu (instalacja sterowników i niezbędnego oprogramowania w celu prawidłowego funkcjonowania systemu); - przeglądzie zakupionych i zamontowanych urządzeń. Z wykonanej konserwacji Wykonawca sporządzi notatkę, w której określi co najmniej: kto wykonał konserwację, jakie elementy systemu zostały sprawdzone, jakie nieprawidłowości działania systemu/urządzeń wykryto, jakie działania podjęto w celu wyeliminowania nieprawidłowości, czy wymagane są dodatkowe działania w celu prawidłowego działania systemu monitoringu. j) w ramach asysty technicznej Wykonawca zapewni również konsultacje telefoniczne i pocztą elektroniczną w zakresie funkcjonowania Systemu Monitoringu, 2) warunki wykonania usługi asysty technicznej: a) wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić właściwe i terminowe jej wykonanie, b) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, c) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, d) dla celów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udostępni u siebie elektroniczne narzędzie obsługi zgłoszeń o funkcjonalności co najmniej: rejestracji zgłoszeń oraz informacji dla Zamawiającego (operatorów CMW lub informatyków Zamawiającego) o czasie odpowiedzi i realizacji oraz statusie zgłoszenia. Narzędzie musi umożliwiać realizację zgłoszeń z poziomu przeglądarki WWW, e) podjęcie działań objętych zakresem umowy nastąpi na podstawie zgłoszeń pisemnych, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub przez specjalizowany system informatyczny Wykonawcy, tj.: - pisemnie pod adresem - ………….. - pocztą elektroniczną pod adresem – ……………………………. - telefonicznie pod numerem – ……………………….. (Wykonawca potwierdzi przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie przez e-mail lub przez wyspecjalizowany system informatyczny Wykonawcy), - wyspecjalizowany system informatyczny Wykonawcy ……………. f) wybór formy zgłoszenia należy do Zamawiającego, w zależności od aktualnych możliwości technicznych, g) reakcja Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nastąpi niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, niezależnie od kanału zgłoszenia; za reakcję rozumie się podjęcie działań Wykonawcy zmierzające do wykonania zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego. Reakcja Wykonawcy nastąpi niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, w godzinach pracy Zamawiającego – w szczególności wymagany jest kontakt ze strony Wykonawcy potwierdzający przyjęcie zgłoszenia oraz określenie przybliżonego terminu wykonania zgłoszenia, h) w przypadku, kiedy wada systemu monitoringu lub urządzeń (wykonanych na podstawie umowy nr …… z dnia ……. (umowa na rozbudowę centrum monitoringu)) uniemożliwi podgląd i rejestrację obrazu z jednej kamery lub wielu kamer będących w systemie monitoringu Wykonawca podejmie działania zmierzające do jej usunięcia niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 6 godzin od przekazania informacji zgodnie z jednym ze sposobów określonych w lit. e) powyżej, i) w razie, gdy usunięcie wady w działaniu systemu/urządzeń będzie wymagało zakupu dodatkowych nowych części (niezwiązanych z usunięciem wady w ramach rękojmi za wady w zakresie umowy nr ……. z dnia ……. (umowa na rozbudowę centrum monitoringu)) Wykonawca wskaże Zamawiającemu czas, w jakim usunie wadę. Wykonawca w tym przypadku również przekaże Zamawiającemu listę i specyfikację tych części i/lub elementów, podzespołów lub materiałów oraz przedstawi koszty z tym związane - w szczególności koszty jednostkowe. Po wyrażeniu zgody na ich zakup Wykonawca dokona ich zakupu, na zasadach określonych przez Zamawiającego (odrębne zamówienie niezwiązane z realizacją przedmiotowej umowy), j) usuwanie wad systemu/urządzeń dostarczonych w zakresie umowy nr …… z dnia ……. (umowa na rozbudowę centrum monitoringu) będzie się odbywało w ramach rękojmi zgodnie w w/w umową, k) konfiguracja nowych urządzeń i oprogramowania odbędzie się nie później niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do konfiguracji, l) każdorazowo po usunięciu wady/konfiguracji systemu/urządzeń Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zakresie dokonanych czynności nie później niż w ciągu 5 dni od ich wykonania, m) interwencja Wykonawcy na miejscu (w budynku i pomieszczeniu, gdzie zlokalizowane jest Centrum Monitoringu Gminy Stare Babice) w celu realizacji przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem z czynności serwisowych podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca w protokole z czynności serwisowych wpisze ich zakres oraz datę wykonania, n) w przypadku wykonania czynności stanowiącej przedmiot umowy w sposób zdalny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o dacie i zakresie wykonanych prac nie później niż w ciągu 5 dni od ich wykonania, o) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na wskazany przez Zamawiającego adres, o wszelkich zagrożeniach i przeszkodach w wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia zgłoszonych przez Wykonawcę przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, p) Zamawiający umożliwia Wykonawcy zdalny dostęp do celów serwisowych. Wykonawca gwarantuje, że wykorzystanie tego połączenia w celach serwisowych nie naruszy wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - „RODO”, q) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy zobowiązanie do zachowania poufności danych, do których uzyskają dostęp w związku z realizacją czynności stanowiących przedmiot umowy w tym do informacji prawnie chronionych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca musi okazać do wglądu podpisane zobowiązania ww. osób, r) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac, s) Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania przez swoich pracowników lub korzystając w trakcie wykonywania umowy z usług podmiotu trzeciego (eksperta zewnętrznego) sposobu realizacji umowy, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac objętych umową. Kontrolującemu, posiadającemu pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty własnych testów, audytu i innych wykonywanych lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający – chyba, że w ich wyniku potwierdzą się zastrzeżenia co jakości wykonania prac, wówczas Wykonawca poniesie koszty tych czynności, t) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli w realizacji umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej realizacji i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości, a przy braku reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiający zastosuje przewidziane w umowie konsekwencje, u) po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże wszystkie hasła dostępowe do systemu i urządzeń wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami konfiguracyjnymi umożliwiającymi pełne administrowane systemem. Informacja w zdaniu poprzednim musi być sporządzona na piśmie i przekazana zgodnie z jednym ze sposobów określonych w pkt. 5 powyżej, v) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac, w) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 3) pozostałe warunki świadczenia usługi zostaną określone w umowie wg wzoru Zamawiającego, cena usługi będzie zgodna z propozycją określoną w ofercie przedmiotowego zamówienia, termin świadczenia usługi będzie równy okresowi rękojmi jaki Wykonawca zaoferuje w ofercie na rozbudowę centrum monitoringu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym warunki jego wykonania zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48500000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnośc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information