Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.:„Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496404)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Phone
566 118 713
Fax
566 118 622
www
www.bip.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2019-07-11

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 566 118 713 fax. 566 118 622 REGON 59690300000000 www.bip.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.:„Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.:„Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty przygotowawcze, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z obrzeżami, naprawa istniejących nawierzchni poprzez usunięcie luźnych elementów, wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, 2) wykonanie korytowania pod muldy wypoczynkowe i zieleniak, wykonanie płaszcza z mas bitumicznych, malowanie ścieżki rowerowej, 3) wykonanie muld wypoczynkowych z trawy rolowanej, zieleniaka służącego do uprawy roślin i pełniącego funkcję placu rekreacyjnego, 4) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku szkoły, 5) dostawa i montaż wyposażenia: stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, ławki z podłokietnikami, ławki ze stołem do gry w szachy, miasteczko ruchu drogowego, znaki mobilne, urządzenia placu zabaw, urządzenia mobilne do gier, tablice informacyjne, kosze na śmieci, 6) wykonanie terenu trawiastego przy miasteczku rowerowym. 1.2.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji "ALLPLAN" Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach: rozbiórkowych, ziemnych, ślusarskich, drogowych, robotach związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowych, zagospodarowaniem terenu, montażem urządzeń do gier i elementów małej architektury. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na umowę o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 1.4.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 1.6. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz. 1.8. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.9. Rozwiązania równoważne: 1.9.1.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej. 1.9.2.Wprzypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 1.9.3. Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. 1.9.4. Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne". 1.9.5. Kryteria równoważności wskazane zostały w załączniku do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości: 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information