Budowa rurociągu tłocznego oraz odcinka grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na ul. Ekologicznej w Świątnikach Górnych wraz z remontem nawierzchni drogowej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496403)

Client
Gmina Świątniki Górne
State
małopolskie
Address
32-040 Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36 36
Phone
12 2704030
Fax
12 270 40 96
www
www.swiatniki-gorne
E-Mail
inwestycje@swiatniki-gorne.pl
Created
2019-07-11

Gmina Świątniki Górne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36 36 32-040 Świątniki Górne małopolskie tel. 12 2704030 fax. 12 270 40 96 REGON 35155549900000 www.swiatniki-gorne

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa rurociągu tłocznego oraz odcinka grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na ul. Ekologicznej w Świątnikach Górnych wraz z remontem nawierzchni drogowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłocznego oraz odcinka grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na ul. Ekologicznej w Świątnikach Górnych wraz z remontem nawierzchni drogowej. 2. Zakres zamówienia: Zakres robót objęty zamierzeniem budowlanym obejmuje budowę rurociągu tłocznego z pompowni ścieków PŚO do studzienki rozprężnej z odcinkiem kanału do połączenia z istniejącym kanałem grawitacyjnym. Zakres robót obejmuje budowę:  rurociągu tłocznego ścieków z pompowni PŚO z rur z polietylenu PE100 o średnicy Dy=125mm – na długości ok. L=513,0 m. Rurociąg włączany będzie do kanału grawitacyjnego poprzez projektowaną betonową studzienkę rozprężną R29A o średnicy DN1200mm, od której ścieki odpływać będą kanałem grawitacyjnym ⌀250PVC do studzienki R29.1 na kanale KS”SR”. Studzienka rozprężna wyposażona będzie w filtr aktywny do redukcji siarkowodoru H2S. Na rurociągu zaprojektowano 3 studzienki czyszczakowe o średnicy DN1500mm.  odcinka kanału grawitacyjnego o średnicy DN250mm z rur PVC kielichowych – o długości ok. L=4,5m ze studzienką rozprężną DN1200mm – od studzienki rozprężnej R29A do studni R29.1 na kanale grawitacyjnym ⌀250mm KS”SR” prowadzącym do pompowni ścieków PŚ7. Trasa rurociągu przebiegać będzie metodą bezwykopową w pasie drogowym ul. Ekologicznej w Świątnikach Górnych z przekroczeniem drogi powiatowej nr 1992K, przewiertem o długości ok. 23,5m pod nawierzchnią jezdni. Zakres robót polegających na remoncie nawierzchni drogi gminnej G601383 – ul. Ekologicznej w Świątnikach Górnych, obejmie m.in.: cięcie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie warstwy przeciwspękaniowej, nawierzchnia asfaltowa, regulacja pionowa studzienek, oczyszczenie rowów, umocnienie poboczy. W zakres robót wchodzą również inne roboty budowlane związane z podstawowymi wymienionymi powyżej. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ i w przedmiarach robót (zał. nr 5 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pien

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information