Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496401)

Client
Gmina Kcynia
State
kujawsko-pomorskie
Address
89-240 Kcynia, ul. Rynek 23
Phone
52 5893720 lub 21
Fax
525 893 722
www
https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/
E-Mail
przetargi@kcynia.pl
Created
2019-07-11

Gmina Kcynia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kcynia ul. Rynek 23 89-240 Kcynia kujawsko-pomorskie tel. 52 5893720 lub 21 fax. 525 893 722 REGON 92350872000000 https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: I. Przebudowa ulicy Kwiatowej i Łąkowej w Kcyni (etap II). II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wyłącznie przebudowa ul. Łąkowej wraz z towarzyszącą jej przebudową kanalizacji deszczowej, obejmująca odcinek drogi o długości 219,30 mb. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje również: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonanie stałej organizacji ruchu. Dokładne ilości robót związane z projektem budowy ulicy zawierają przedmiary robót. Na inwestycję składają się w szczególności następujące typy i zakresy robót (szczegółowo opisane w dokumentach wskazanych w Rozdziale III pkt. 8 i 9 SIWZ): a) roboty przygotowawcze, na które składają się w szczególności: - prace pomiarowe dot. liniowych robót ziemnych – ok. 219 mb, - sytuacyjne nawiązanie do osi pasa drogowego i do wykonanego bitumicznego zjazdu z drogi powiatowej (ul. Witosa) na początku, - zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci sanitarnej i wodociągowej oraz sieci gazowej wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; b) roboty rozbiórkowe i ziemne, na które składają się w szczególności: - rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa (gruz / kamień) o grubości 15 cm – ok. 859 m2, - wykonanie korytowania, - odwóz i utylizacja materiału z rozbiórki, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; c) roboty ziemne, na które składają się w szczególności: - roboty ziemne koparkami – ok. 177 m3, - wykopy oraz przekopy koparkami na odkład – ok. 45 m3, - formowanie nasypów o wysokości do 3 m spycharkami – ok. 79 m3, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; d) roboty zabezpieczające i dot. odwodnienia, na które składają się w szczególności: - regulacja pionowa 10 szt. włazów kanałowych, - regulacja pionowa 10 szt. zaworów wodociągowych, - wykonanie pochylenia podłużnego i poprzecznego do projektowanych w ul. Kwiatowej studzienek kanalizacji deszczowej z włączeniem ich do istniejącego kanału deszczowego, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; e) roboty dot. krawężników i obrzeży, na które składają się w szczególności: - wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe – ok. 416 mb, - wykonanie ław pod krawężniki betonowe C12/15 z oporem – ok. 18 m3, - ułożenie krawężników betonowych wtopionych, najazdowych na podsypce piaskowej – ok. 416 mb, - wykonanie rowków pod obrzeża i ławy obrzeży – ok. 130 mb, - wykonanie ław pod obrzeża betonowe C12/15 z oporem – ok. 6 m3, - ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej – ok. 130 mb, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; f) roboty dot. nawierzchni wjazdów, na które składają się w szczególności: - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ok. 85 m2, - wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 – ok. 65 m2, - wykonanie podbudowy – ok. 65 m2, - ułożenie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na 4 cm podsypce piaskowej – ok. 65 m2, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; g) roboty dot. nawierzchni chodnika, na które składają się w szczególności: - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ok. 18 m2, - wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 – ok. 18 m2, - wykonanie podbudowy – ok. 18 m2, - ułożenie nawierzchni z szarej kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na 4 cm podsypce piaskowej – ok. 18 m2, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; h) roboty dot. nawierzchni jezdni, na które składają się w szczególności: - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ok. 2013 m2, - wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 – ok. 2013 m2, - wykonanie podbudowy z mieszanki stacjonarnej – ok. 2013 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 1188 m2, - ułożenie nawierzchni z szarej kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na 4 cm podsypce piaskowej – ok. 1888 m2, - ułożenie ścieku, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; i) roboty dot. zieleni, na które składają się w szczególności: - ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – ok. 434 m2, - humusowanie i obsianie skarp (grubość warstwy humusu – 5 cm) – ok. 434 m2, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; j) roboty dot. organizacji ruchu, na które składają się w szczególności: - ustawienie 5 szt. słupków znaków drogowych z rur stalowych Ø 70 mm, - przymocowanie 6 szt. niepodświetlonych znaków drogowych, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; k) roboty dot. kanalizacji deszczowej, na które składają się w szczególności: - prace przygotowawcze – ok. 187 mb, - ułożenie kanalizacji deszczowej PVC 250 mm wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności: ustawienie studni z WD1-WD4, separatora i osadnika) – ok. 143 mb, - ułożenie kanalizacji deszczowej PVC 200 mm wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności: ustawienie studni S5) – ok. 73 mb, - próba szczelności kanalizacji deszczowej, wszystkie które należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową i ST; l) zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakończeniu prac – ustanowienie stałej organizacji ruchu; m) pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych przed dniem dokonania odbioru końcowego, wraz z potwierdzeniem złożenia operatu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej; n) Przyjęte parametry techniczne: kategoria ruchu KR – 1, klasa techniczna drogi – L, Vproj. – 30 km/h szerokość jezdni – 5,50 m (pieszo-jezdnia); o) Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach wskazanych w Rozdziale III pkt. 8 i 9 SIWZ – Wykonawcy winni przygotować swoje oferty w oparciu o treść wskazanych tam dokumentów! III. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1. Zamawiający określa, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. II (powyżej), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019.1040). 2. Wykonawca winien dokumentować zatrudnienie osób określonych w pkt. 1 na piśmie, np. w formie listy umożliwiającej jednoznaczną identyfikację każdej z zatrudnionych osób i, na tej podstawie, weryfikację przez Zamawiającego zawartych umów o pracę, które, zgodnie z art. 29 §2 kodeksu pracy, muszą być zawarte na piśmie. 3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji przez Wykonawcę warunku wskazanego w pkt. 1 w całym okresie realizacji zamówienia. W tym celu może podejmować czynności szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, który zawiera również sankcje dla Wykonawcy z tytułu niespełnienia tych wymagań. IV. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej – wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca. V. Dodatkowe informacje: 1. Zamawiający, dopuszczając w Rozdziale I pkt. III ppkt 6 SIWZ, złożenie oferty równoważnej, wskazuje, że warunkiem uznania oferty za równoważną jest uzyskanie, za pomocą rozwiązania równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie, rezultatu identycznego z określonym w niniejszym rozdziale i dokumentach dot. przedmiotu zamówienia, wskazanych w rozdziale III SIWZ. 2. Odbiór techniczny nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót. 3. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu Zamawiającemu faktury i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania robót (protokół końcowy z wynikiem pozytywnym). UWAGA: Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowy!

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information