Remont drogi gminnej Szynkielów-Cisowa wraz ze zjazdem publicznym.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496399)

Client
Gmina Konopnica
State
łódzkie
Address
98-313 Konopnica, Rynek 15 15
Phone
0-43 842 44 19
Fax
0-43 842 43 15
www
www.konopnica.finn.pl
E-Mail
ug_konopnica@post.pl
Created
2019-07-11

Gmina Konopnica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Konopnica Rynek 15 15 98-313 Konopnica łódzkie tel. 0-43 842 44 19 fax. 0-43 842 43 15 REGON 83219610550000 www.konopnica.finn.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi gminnej Szynkielów-Cisowa wraz ze zjazdem publicznym.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Szynkielów-Cisowa wraz ze zjazdem publicznym. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ( jeden odcinek ) w szczególności : 2.1 Roboty przygotowawcze : 1) Roboty pomiarowe – 1327 mb ; 2) Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścinania 10 cm ; 2.2 Podbudowa : 1) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywanie mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o szerokości 3,20m - 4263,9 m 2; 2) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm -4263,90 m2 ; 2.3 Nawierzchnia drogi : 1) Skropienie asfaltu podbudowy i nawierzchni drogowych 0,5 kg/m2; 2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm ( warstwa ścieralna ) ; 3) Pobocza z klińca kamiennego 0-31,5 mm grub.10 cm i szer. 50 cm ; 4) Długość remontowana drogi – 1327 mb 5) Szerokość drogi – 3,0 m 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik Nr 7 do SIWZ -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. Załącznik Nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) na zasadach w jednej z form określonych w SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information