Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3496394)

Client
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73 73
Phone
81 5354606
Fax
81 5354313
www
www.lubelska.policja.gov.pl
E-Mail
zamowienia@lu.policja.gov.pl
Created
2019-07-11

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73 73 20-019 Lublin lubelskie tel. 81 5354606 fax. 81 5354313 REGON 43068905200000 www.lubelska.policja.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Planowany zakres zadania opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie: • wielobranżowej adaptacji pomieszczeń na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Puławach na potrzeby szatni dla Wydziału Ruchu Drogowego wraz z zapleczem sanitarnym, • przebudowy wejścia do strefy PdOZ i schodów zewnętrznych od strony dziedzińca wewnętrznego • wykonania rozbudowy systemu CCTV, • wydzielenia na I piętrze budynku pomieszczenia poczty specjalnej jako strefa ochronna II, • wykonania fragmentu ogrodzenia wybiegu dla psów oraz pomieszczenia gospodarczego dla przewodników psów, • wykonania wentylacji oraz instalacji ogrzewania pomieszczenia gospodarczego dla przewodników psów, • wykonania miejsc postojowych przy bramie wjazdowej na wewnętrznym dziedzińcu komendy, • montażu samozamykaczy do drzwi ewakuacyjnych w pionie klatki schodowej – na każdej kondygnacji, łącznie szt. 5, • wymiany czytnika manualnego na czytnik systemu kontroli dostępu w drzwiach przy wejściu ze strefy wejściowej do pomieszczenia oficera dyżurnego, • demontażu i utylizacji istniejącego niedziałającego systemu sygnalizacji pożaru. 3. W ramach opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca wykona dokumentację projektową w branżach: architektonicznej (w zależności od potrzeb), konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w zakresie koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania robót budowlanych obejmującą: • inwentaryzację obiektów w zakresie niezbędnym do dalszego opracowania dokumentacji, • architektoniczną koncepcję w zakresie opisanym w PFU, • projekty budowlane obejmujące zakres opisany w PFU w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projekt winien być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), • projekty wykonawcze, • przedmiary i kosztorysy inwestorskie robót w poszczególnych branżach, • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, • harmonogramy rzeczowo-finansowe, • zbiorcze zestawienie kosztów zadania oraz zapewni nadzór autorski zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł: (słownie złotych: cztery tysiące zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu – przelew na konto Zamawiającego – Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 13

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information